Category: กิจกรรมนิเทศ

การแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐

สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินกา …

Continue reading

Continue reading

การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันค …

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดการแข …

Continue reading

ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ให้ท่านจัดส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิ …

Continue reading

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรีย …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับกรรมการจัดการแข่งขัน

กรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการอำนวยการและตัดสินการแข่ขันว …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับครูผู้ฝึกซ้อม

เกียรติบัตรสำหรับครูผู้ฝึกซ้อมและครูเข้าร่วมแข่งขัน กลอ …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับนักเรียน

เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน เขียนตามคำบอก ป1-3 เขียนตามคำ …

Continue reading

คู่มือการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

คู่มือการนิเทศภายในเล่มนีจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโรง …

Continue reading

สสวท.จัดทำ e-Magazine

สสวท. หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร …

Continue reading

วุฒิบัตรโครงการสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

ผู้ชม :2176

Continue reading

สพป.สตูล สอนครูจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

>>วันที่ 31 พฤษภาคม 2555   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ …

Continue reading

Continue reading