Category: บริหารการศึกษา

การพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวคิดโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดาหลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อเรื่อง       การพัฒนารูปแบบการบริหารตามแนวคิดโดยใช้ …

Continue reading

Continue reading

รายงานผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อวิจัย   รายงานผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่ …

Continue reading

Continue reading

รายงานผลโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

รายยงานโครงการ    ขับเคลื่อนโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื …

Continue reading

Continue reading

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านโคกพยอม อำเภอละงู จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2555

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรีย …

Continue reading

Continue reading

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านกาแบง ปีการศึกษา 2555

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเร …

Continue reading

Continue reading

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึก …

Continue reading

Continue reading

รายงานผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ชื่อเรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานด้านกา …

Continue reading

Continue reading

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด “มิตรภาพที่ 114” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2554

ชื่อเรื่องวิจัย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเร …

Continue reading

Continue reading

รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหรา จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการคนดีศรีน้ำหราเพื่อพัฒ …

Continue reading

Continue reading

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างปณิธานนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนา จังหวัดสตูล

เรื่องที่วิจัย : การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเสริมสร้าง …

Continue reading

Continue reading