Return to เอกสาร

เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ได้จัดทําเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในโครงการ จํานวน ๑๑ เรื่อง เพื่อให้โรงเรียนและสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยกิจกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย
๑. แนวทางการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม
๒. แนวทางการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ
๓. แนวทางการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
๔. แนวทางการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๕. แนวทางการจัดกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม
๖. แนวทางการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
๗. แนวทางการจัดกิจกรรม ครอบครัวคุณธรรม
๘. แนวทางการจัดกิจกรรม โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
๙. แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม
๑๐. แนวทางการผลิตและเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๑๑. มาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ผู้ชม :24308