การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสำหรับโรงเรียนนำร่องการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสำหรับโรงเรียนนำร่องการใช้ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช…ระดับประถมศึกษา ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสตูล โรงเรียนบ้านเขาจีน โรงเรียนวัดหน้าเมือง โรงเรียนบ้านทางงอ โรงเรียนบ้านควนเก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 โรงเรียนบ้านโกตา โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก โรงเรียนอนุบาลมะนัง โรงเรียนบ้านมะหงัง และโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ผู้ชม :142

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. งานวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด-การศึกษา ได้จัดประชุมคณะทำงานและทีมวิทยากรเพื่อวางแผนเตรียมการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On line ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :175

มอบหนังสือจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล และนายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มอบหนังสือจากบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้สโลแกน “๓๐ ปี นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active  Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง “ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & Share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้” ซึ่งมีจำนวน  ๑๐ โรงเรียน ดังนี้  ๑) โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ ๒) โรงเรียนบ้านหาญ ๓) โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ๔) โรงเรียนบ้านห้วยไทร ๕) โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ๖) โรงเรียนบ้านทุ่งริ้น ๗) โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๑ ๘) โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ๙) โรงเรียนบ้านเนินสูง ๑๐) โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :161

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ zoom cloud meeting โดยวัตถุประสงค์การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบาย และแผนการดำเนินงานด้านการนิเทศการศึกษา ประสานแผนการดำเนินงานของสำนักในส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษาและศึกษานิเทศก์ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านนิเทศการศึกษา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :163

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนสมัครใจ

วันที่ 3 มีนาคม 2565   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สำหรับโรงเรียนที่สมัครใจ  ซึ่งโรงเรียนที่สมัครใจที่อยู่ในสังกัด สพป.สตูล มีทั้งสิ้น 102 โรง   ทั้งนี้ ดำเนินการประเมินฯ ตั้งแต่เวลา  09.00 – 15.00 น.

 

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :316

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก

ชื่อเรื่อง     การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก

ชื่อผู้วิจัย         นางยาวิระ  หลังปูเต๊ะ

ปีที่วิจัย           2562-2563

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการบริหาร  2) สร้างรูปแบบ 3) ทดลองใช้รูปแบบ และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบ มีขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การออกแบบและหาคุณภาพของรูปแบบ  3) การทดลองใช้รูปแบบการบริหารกับกลุ่มตัวอย่าง และ 4) การศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหาร

ผลการวิจัยพบว่า 1)  สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก มีการดำเนินงานตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ในระดับมาก เรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้  ด้านการนิเทศการศึกษา  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2) รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ หลักการของรูปแบบ  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ  กระบวนการดำเนินงาน  แนวทางในการประเมิน และเงื่อนไขความสำเร็จ โดยกระบวนการดำเนินงานของรูปแบบ SEE-PLC Model ประกอบด้วย การศึกษาและวิเคราะห์  (Study and analyze) กระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Efficient operation process)กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการประเมินผล (Evaluation)  3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2563  สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562  ครูผู้สอนมีระดับการปฏิบัติงานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับดีมาก และ 4) ความพึงพอใจของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านคลองสองปากในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

ผู้ชม :152

ประชุมชี้แจงการอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกันเกรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงการอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ผ่านการประชุมออนไลน์ ซึ่งมีนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา เป็นศึกษานิเทศก์แกนนำ และนางสาวยาวาเรียะ หลงหัน เป็นครูแกนนำ มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และครูที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 32 คน ซึ่งครูที่เข้าร่วมอบรมจะต้องเข้าอบรมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และนำไปขยายผลให้นักเรียนอย่างน้อยจำนวน 25 คน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 นี้

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :168

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  เพื่อให้การดำเนินการทดสอบฯ RT และ NT เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีกำหนดจัดการประเมินดังนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2565  :  ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั้น ป.1   ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ     ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันที่ 3 มีนาคม 2565 :  ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั้น ป.1   ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนที่สมัครใจ     ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันที่ 15 มีนาคม 2565 : ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

วันที่ 17 มีนาคม 2565 : ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนที่สมัครใจ  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :264

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนและบริจาคหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด

16 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนและบริจาคหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 21 ประจำปี 2564 ภายใต้สโลแกน “30 ปี นานมีบุ๊คส์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง Active Citizen คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม” รวมถึง “ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Read & Share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้” บริษัทฯ จึงสนับสนุนและบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่ละ 10 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท คิดเป็นมูลค่า  50,000 บาท  

ผู้ชม :141

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผู้มีสิทธิสอบ จำนวน 261 คน มีห้องสอบ จำนวน  20 ห้องสอบ  แบ่งสนามสอบเป็น 8 สนามสอบ ได้แก่

 1. สนามสอบ นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 (2 ห้องสอบ)
 2. สนามสอบ อนุบาลควนโดน (1 ห้องสอบ)
 3. สนามสอบ อนุบาลมะนัง (1 ห้องสอบ)
 4. สนามสอบ อนุบาลเมืองสตูล (7 ห้องสอบ)
 5. สนามสอบ บ้านดาหลำ (5 ห้องสอบ)
 6. สนามสอบ บ้านตำมะลังเหนือ (2 ห้องสอบ)
 7. สนามสอบ บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา (1 ห้องสอบ)
 8. สนามสอบ บ้านตันหยงอุมา (1 ห้องสอบ)

ในการนี้คณะทำงานดำเนินการจัดสอบ ฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เต็มความสามารถ ปฏิบัติงานสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :184

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยศูนย์สอบ สปพ.สตูล มีผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด 1,647 คน มีจำนวนสนามสอบ 13 สนามสอบ ได้แก่

 1. สนามสอบ นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
 2. สนามสอบ บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
 3. สนามสอบ อนุบาลควนโดน
 4. สนามสอบ อนุบาลท่าแพ
 5. สนามสอบ อนุบาลทุ่งหว้า
 6. สนามสอบ อนุบาลมะนัง
 7. สนามสอบ บ้านคลองขุด
 8. สนามสอบ อนุบาลสตูล
 9. สนามสอบ บ้านปากบารา
 10. สนามสอบ อนุบาลละงู
 11. สนามสอบ บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
 12. สนามสอบ บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
 13. สนามสอบ บ้านตำมะลังเหนือ

ทั้งนี้ นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สตูล นำทีมออกเยี่ยมสนามสอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้เข้าสอบและคณะทำงานดำเนินการจัดสอบฯ  ซึ่งต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เต็มความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี  มีการกำกับ ติดตาม และดูแลให้ผู้ที่อยู่บริเวณสนามสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :205

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดลำดับความพร้อมของสถานศึกษาพอเพียง คัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดลำดับความพร้อมของสถานศึกษาพอเพียง ที่เสนอรายงานประกอบการคัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 และปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล  ทั้งนี้มีสถานศึกษาพอเพียงที่เสนอรายงานประกอบกาพิจารณาคัดกรอง จำนวน 10 โรง  ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
 2. โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
 3. โรงเรียนผังปาล์ม 3
 4. โรงเรียนผังปาล์ม 1
 5. โรงเรียนบ้านสายควน
 6. โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
 7. โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
 8. โรงเรียนบ้านไร่
 9. โรงเรียนบ้านเขาไคร
 10. โรงเรียนบ้านท่าแพ

 

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :210