ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565  ออนไลน์ จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  การจัดประชุมครั้งนี้มีเข้าร่วมได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 76 แห่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 183 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 แห่ง และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา  ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบ O-NET

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :60

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 (09.00 น.) นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยมีน.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (Hands – on) ตามปรัชญาการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกัน (Co – Construction) และการรู้คิด (Meta – Cognition) และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา ได้ฝึกการสังเกตุ รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ด้วยวัฎจักรการสืบเสาะ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมเป้าหมายของผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 โรง โรงละ 1 คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สพป.สตูล

Continue reading

ผู้ชม :68

ประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565   นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล  วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลแฟลตฟอร์ม OBEC Content Center  โดยมี นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล แจ้งแนวทางการประกวดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และมีนายซัครียา หมาดบากา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล แนะแนวทางการสร้างสื่อและการนำสื่อ (OBEC Content Center) เข้าสู่ระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Continue reading

ผู้ชม :65

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”  เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :50

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕

วิชาภาษาไทย - ภาษาไทย

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ๒) เพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของนักเรียน  ผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนที่ส่งผลงานรับการเกียรติบัตรการแข่งขันตามลิงก์ข้างล่างนีั้

เกียรติบัตรนักเรียน 

เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ป.๑-๓

เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ป.๔-๖

เกียรติบัตรนักเรียน คัดลายมือ ม.๑-๓

เกียรติบัตรนักเรียน อ่านจับใจความสำคัญ ม.๑ -๓

เกียรติบัตรนักเรียน การเขียนเรียงความ ป.๔-๖

เกียรติบัตรนักเรียน การแต่งคำประพันธ์ ม.๑ -๓

เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน

เกียรติบัตรครู คัดลายมือ ป.๑-๓

เกียรติบัตรครู คัดลายมือ ป.๔-๖

เกียรติบัตรครู คัดลายมือ ม.๑-๓

เกียรติบัตรครู เขียนเรียงความ ป.๔-๖

เกียรติบัตรครู อ่านจับใจความสำคัญ ม.๑-๓

เกียรติบัตรครู การแต่งคำประพันธ์ ม.๑-๓

เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน

 

 

ผู้ชม :186

สื่อความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :75

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ซึ่งการดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยพุทธศักราช 2565 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของนักเรียน

ชมกิจภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :158

แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินกิจกรรมและแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้

1. กิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen)
2. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต
3. กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทย หัวใจ STRONG
4. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
5. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
6. กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ศึกษาข้อมูลจากเอกสารดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

>>ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูล<<

ผู้ชม :103

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

 

วันที่ 5 ก.ค.2565 นายอำนวย สีนาค รองผอ.สพป.สตูล นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ สพป สตูลพร้อมคณะผู้บริหารเสมากำแพง  เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ณ.โรงเรียนอนุบาลละงู ประกอบด้วยกิจกรรมคัดลายมือ ชั้นป.1- ม.3 เขียนเรียงความ ป.4-6 และแต่งคำประพันธ์และอ่านจับใจความ ม.1-3

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :110

ลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4 ก.ค. 65 นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางประนอม หงษ์บิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  พร้อมด้วย นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา นางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์  และนางสาวช่อผกา ชูเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ รร.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :96

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่<<

ผู้ชม :95

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564

Continue reading

ผู้ชม :125