ลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4 ก.ค. 65 นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล  น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางประนอม หงษ์บิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  พร้อมด้วย นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา นางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์  และนางสาวช่อผกา ชูเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจาก นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ณ รร.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :97

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่<<

ผู้ชม :96

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564

Continue reading

ผู้ชม :127

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย “กิจกรรมการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

     วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย “กิจกรรมการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย” สำหรับครูปฐมวัย ออนไลน์  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.) เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

2.) เพื่อประเมินโครงงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในการขอรับตราพระราชทาน

ทั้งนี้เป็นการนำแนวคิดพื้นฐานและหลักการของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :146

ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565  นายอำนวย สีนาค รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ เพื่อสื่อสารสร้างความชัดเจน และสร้างความเข้าใจการนำโครงการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการวัดประเมินผลสู่สมรรถนะของผู้เรียน และเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบการถ่ายทอดสด OBEC Channel

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :161

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุทยานธรณีโลก

 วันที่ 21 มิถุนายน 2565  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุทยานธรณีโลก ณ รร.บ้านป่าพน และ รร.บ้านหาญ  ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินจากกรรมการยูเนสโก้ในวันที่  29 มิถุนายน 2565

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :130

ติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

=

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :144

ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

 วันที่ 13 มิถุนายน 2565   นายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   ทั้งนี้มีกำหนดประชุมจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ , ๑๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

๑)  เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

๒)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ที่ดำเนินการจัดการศึกษาเรียนรวม พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

เป้าหมายของผู้เข้าร่วม เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดการเรียนรวมในสถานศึกษา ทั้ง ๑๕๙ โรงเรียน  โรงเรียนละ  ๑ คน แบ่งผู้เข้าร่วมเข้ารับการนิเทศเป็น ๓ รุ่น  คือ Continue reading

ผู้ชม :214

ประชุมคณะติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  สพป.สตูล จัดประชุมคณะติดตามการเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์  ในการเตรียมรับการประเมิน ศรร. ณ โรงเรียนบ้านไร่ ในวันที่ ๑๕ และ ๒๙ มิถุนายน ๖๕ โดยมี นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ และนายอำนวย สีนาค รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในการเตรียมการของคณะติดตาม เพื่อให้กำลังใจ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านไร่

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :71

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โดยใช้ CIPPIEST Model

ผู้ชม :89

ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล จัดประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธาน มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาพิเศษ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ผู้บริหารโรงเรียน นักจิตวิทยาโรงเรียน นักวิชาการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ทุกท่าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สู่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :60

ประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย


วันที่ 6 มิ.ย.65 (13.00 น.) ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีวินัย คุณธรรม และค่านิยมที่ดีด้วยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. ประธานการประชุมฯ ผ่าน obectv tv Continue reading

ผู้ชม :104