เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลำ โดยใช้ CIPPIEST Model

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลำ โดยใช้ CIPPIEST Model

ชื่อผู้ประเมิน     มิรินทร์  พนมอุปการ

ปีที่ประเมิน    2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลำ มีวัตถุประสงค์ คือ ประเมินบริบทของโครงการ ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ  ประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ ประเมินผลผลิตของโครงการ ประเมินผลกระทบของโครงการ ประเมินประสิทธิผลของโครงการ  ประเมินความยั่งยืนของโครงการและเพื่อประเมินการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการ โดยใช้ CIPPIEST Model กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 272  คน  ประกอบด้วย  ครูผู้สอน จำนวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 125 คน  และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 125 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ เป็นแบบสอบถาม จำนวน 12 ฉบับ  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Continue reading

ผู้ชม :279

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ PAKAE Model เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน บุคลากรและสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน

ชื่อเรื่อง     การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ PAKAE Model เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน บุคลากรและสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน
ผู้วิจัย        อรอุมา ทองนาค
ปีการศึกษา     2562

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  บุคลา ร และสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน  2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโดยใ ช้ PAKAE Model    3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยใช้ PAKAE Model และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการรบริหารโดยใช้ PAKAE Model  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน  บุคลากรและสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) Continue reading

ผู้ชม :197

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้ประเมิน  นางยาวิระ หลังปูเต๊ะ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองสองปากีที่ประเมิน 2562

ปีที่ประเมิน  2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

               รายงานการประเมินโครงการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านคลองสองปาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPPIEST Model Continue reading

ผู้ชม :240

การประชุมศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ) ผ่านระบบ zoom cloud meeting

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เข้าร่วมประชุมศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ) ผ่านระบบ zoom cloud meeting เพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้…สู่อนาคตภาพการศึกษา การขับเคลื่อนการนิเทศเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ การพัฒนาเว็บไซต์และแพลตฟอร์มการนิเทศการศึกษาในยุค new normal แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) กับภารกิจนิเทศการศึกษา และแผนการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

***************************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :274

ให้กำลังใจแด่วิทยากรและครูผู้เข้ารับการอบรม “โครงการเด็กสตูลลายมือสวย”

วันนี้ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยนายอนุชา ชำนาญเหนาะ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นายอับดลรอหมาน ปะดูกา นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา น.ส.จันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก และ น.ส.กัลยาณี วรพิพัฒน์กุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เดินทางไปให้กำลังใจกับวิทยากรและครูผู้เข้ารับการอบรม โครงการเด็กสตูลลายมือสวย พร้อมให้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด

****************************************

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :211

ประชุมจัดทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัยการนิเทศภายในสถานศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชุมหารือจัดทำแบบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ,  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  และตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการนิเทศภายในโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :274

การประชุมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล  นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เพื่อทบทวนพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

 

       Continue reading

ผู้ชม :266

ประชุมจัดทำแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล   นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมจัดทำแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 เพื่อดำเนินการยกร่างแผนฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

Continue reading

ผู้ชม :229

นิสิตปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี รับการฝึกประสบการณ์ ณ กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ แก่ นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 3 ราย คือ นายธนิต กำมา  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤติยาณี ทองรักษ์  และนางสาวสุกัลยา หมุนขำ

# กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :278

เตรียมประชุมคณะกรรมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ประชุมเตรียมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ รายงานผลการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ,  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ,  วิธีการรายงานผลการเยี่ยมความพร้อมฯ , รูปแบบ/เครื่องมือนิเทศ/วิธีการนิเทศ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตามคำสั่งฯ ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :289

นิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี เข้าฝึกประสบการณ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ แก่ นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 2 ราย คือ นายมูนีร ยาพระจันทร์ และนายนัสรุณ ขาวเฉาะ

# กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :248

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 159 โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :284