โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นำโดยนายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วย ตามโครงการ “พัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพ”   ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน ,การบริหารจัดการชั้นเรียน และ  ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยี เพื่อให้ข้าราชการครู มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพครู โดยเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุในปีงบประมาณ 2561 – 2563  จำนวน 180 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2563 และรุ่นที่ 2  วันที่ 2-3 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :80