ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :1748

วุฒิบัตรการสอนในห้องเรียนรวม

EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนในห้องเรียนรวม เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพด้านการจัดการเรียนรวม และสามารถบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวมให้แก่นักเรียนในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  ผู้ที่สามารถทำคะแนนเกิน 70% สามารถรับวุฒิบัตร

รายชื่อรับวุฒิบัตรการสอนในห้องเรียนรวม

คล๊กรับวุฒิบัตร

ผู้ชม :5

การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ผู้ชม :26

ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูล นายประหยัด สุขขี ผอ สพป.สตูล มอบหมายนายอภิปราย โสภายิ่ง รอง.ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม 1.เพื่อทบทวนความเป็นมาและความสำคัญของโครงกานโรงเรียนสุจริต สพฐ.
2.ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ
3.เพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตที่มีการปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ปัจจุบันสู่การพัฒนานวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริการรักษาการและครูผู้รับผิดของโครงการโรงเรียนสุจริตรุ่นที่2(อำเภอเมืองสตูล ควนกาหลงและท่าแพ) รวม 150คน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตทั้งระบบเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5 ประการของโรงเรียนสุจริตและปฎิญาโรงเรียนสุจริตตอบโจทย์ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี Continue reading

ผู้ชม :37

ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์จังหวัดสตูล นายประหยัด สุขขี ผอ สพป.สตูล มอบหมายนายอำนวย สีนาค รอง.ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม 1.เพื่อทบทวนความเป็นมาและความสำคัญของโครงกานโรงเรียนสุจริต สพฐ.
2.ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ
3.เพื่อถอดบทเรียนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตที่มีการปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ปัจจุบันสู่การพัฒนานวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริการรักษาการและครูผู้รับผิดของโครงการโรงเรียนสุจริตรุ่นที่1(อำเภอละงู ทุ่งหว้า มะนัง และควนโดน) รวม 168คน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตทั้งระบบเพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5 ประการของโรงเรียนสุจริตและปฎิญาโรงเรียนสุจริตตอบโจทย์ยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี

Continue reading

ผู้ชม :34

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 (08.30 น.) นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับฟังการชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานนิเทศ เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนิเทศการศึกษา

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :34

นิเทศเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่อง เรื่อง การฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI)

วันพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มอบหมายนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน ปะดูกา และนางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล นิเทศเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่อง เรื่อง การฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง โดยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนนิคมซอย ๑๐ และโรงเรียนบ้านนาแค เข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

Continue reading

ผู้ชม :44

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI)

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI)  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูผู้สอนในโรงเรียน จำนวน 7 โรง ได้แก่ รร.บ้านนาแค  รร.บ้านทุ่งมะปรัง  รร.นิคมซอย 10  รร.บ้านสวนเทศ  รร.บ้านคีรีวง  รร.บ้านปากปิง  และ รร.บ้านผังปาล์ม 4  โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนมีความพร้อมในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ตลอดจนปรับลดจำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :36

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 นางสาวศุภวัลย์ ชูมี  ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขความถูกต้องของเนื้อหาและการใช้ภาษาของแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

# กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :35

ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล  เพื่อวางแผนการดำเนินงาน การจัดประชุมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 นี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประสบความสำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :49

ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต ๑ สงขลา เขต ๒ และสงขลา เขต ๓

นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต ๑ สงขลา เขต ๒ และสงขลา เขต ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ในการ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” การดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างนักเรียนที่ดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารที่ดีให้โรงเรียน และสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :28

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565  ออนไลน์ จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  การจัดประชุมครั้งนี้มีเข้าร่วมได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 76 แห่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 183 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 แห่ง และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา  ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบ O-NET

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :52

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 (09.00 น.) นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 โดยมีน.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ให้สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ (Hands – on) ตามปรัชญาการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกัน (Co – Construction) และการรู้คิด (Meta – Cognition) และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา ได้ฝึกการสังเกตุ รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ด้วยวัฎจักรการสืบเสาะ โดยมีครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้และจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสมเป้าหมายของผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 โรง โรงละ 1 คน ณ ห้องประชุมกันเกรา สพป.สตูล

Continue reading

ผู้ชม :56