ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :1842

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :32

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 (09.00 น.) ณ ห้อง Live Stream ชั้น 1 สพป.สตูล นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)    และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน และศึกษานิเทศก์ทุกคน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ในสังกัด สพป.สตูล จำนวน 159 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ได้รับทราบแนวทางในการนำผลการทดสอบซึ่งเป็นข้อมูลสารสนเทศจาก ในระบบรายงานผลไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนทั้งรายบุคคลและภาพรวมของสถานศึกษา 2. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการจัด   การเรียนรู้ นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล รวมถึงปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค ครูสพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :88

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565

 วันที่ 5 กันยายน 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมโดย นางจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล โดยครั้งนี้เป็นการจัดอบรมให้แก่ครูปฐมวัยในสังกัด ที่ได้รับการบรรจุใหม่หรือไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์และการจัดทำโครงงานระดับปฐมวัย ทั้งนี้มีกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 วัน คือวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :69

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                  วันที่ 3 กันยายน 2565 นายอำนวย สีนาค รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล โดยมีวัตถุ  ประสงค์ ดังนี้   1.) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการขั้นตอนการดำเนินการเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.)    2.) เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมความพร้อมในด้านการถอดบทเรียนให้มีความสอดคล้องกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เป้าหมายการอบรมในครั้งนี้ คือครูโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕คน

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :58

เผยแพร่รายงานถอดบทรู้ ดูบทเรียน สู่วิถีนวัตกรรม “ก.ต.ป.น.” สพป.อุบลราชธานี เขต 3

 

>>ดาวน์โหลดที่นี่<<

>>ดาวน์โหลดที่นี่<<

>>ดาวน์โหลด<<

ผู้ชม :54

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6

>>ดาวน์โหลดที่นี่<<

ผู้ชม :70

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-ป.3

>> ดาวน์โหลดที่นี่<<

>>ดาวน์โหลดที่นี่<<

ผู้ชม :67

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การนิเทศโดยการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.6

>> ดาวน์โหลดที่นี่<<

ผู้ชม :63

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

>>ดาวน์โหลดคลิกที่นี่<<

 

ผู้ชม :68

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 -31 สิงหาคม 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความสามารถ และแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการ การแสดง และด้านวิชาชีพ

สำหรับ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดหน่วยแข่งขันไว้จำนวน 5 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยแข่งขันโรงเรียนบ้านคลองขุด ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ และปฐมวัย

2. หน่วยแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนักบินน้อย

3. หน่วยแข่งขันโรงเรียนบ้านควน ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์

4. หน่วยแข่งขันโรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

5. หน่วยแข่งขันโรงเรียนสตูลวิทยา ดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ยังเป็นการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถ ไปเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลในการเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส ต่อไปอีกด้วย Continue reading

ผู้ชม :193

วุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RT)

หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา - บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์  จำกัด,ร้านเครื่องเขียนยโสธร,ขายเครื่องเขียนราคาส่ง,ขายของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก,ขายหนังสือเรียน  : Inspired by LnwShop.com

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) ขึ้น เพื่อแก้ปัญหานักเรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) โดยส่งผลกระทบต่อการอ่าน การเขียน ทำให้มีนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

คลิ๊กรับวุฒิบัตร

ผู้ชม :168

ประชุมชี้แจงการเห็นชอบกรอบหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 16 สิงหาคม 2565  เวลา 15.00 น.  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ร่วมประชุมชี้แจงการเห็นชอบกรอบหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (Zoom Cloud Meetings) จากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเห็นชอบกรอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :97