ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :2130

ประชุมกลุ่มนิเทศฯ การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สพฐ. และนโยบายระยะเร่งด่วน(Quick Win) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมหารือในประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 และนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามบริบทของพื้นที่ สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

 

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Continue reading

ผู้ชม :77

ประชุมเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ผู้ชม :133

บทความวิจัย ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Research Journal)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดบทความวิจัย ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Research Journal)

เกี่ยวกับวารสาร

 วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Research Journal) เป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  (เผยแพร่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม)

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัย

 

>>ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดวารสารได้ที่ลิงนี้<<

ผู้ชม :109

เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามนโยบาย

เอกสาร : เผยแพร่ผลงานวิจัย

ผู้ชม :121

เกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เผยแพร่เกียรติคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ได้เรียนรู้พระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจผ่านการอ่านหนังสือ  พระราชนิพนธ์ ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ โดยให้โรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการตัดสินของคณะกรรมการ ดังนี้   

ชนะเลิศ  โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
คลิ๊กรับเกียรติบัตร ร.ร.บ้านตันหยางกาโบย ฯ

รองชนะเลิศอันดับ ๑  โรงเรียนผังปาล์ม ๔
คลิ๊กรับเกียรติบัตร ร.ร. ผังปาล์ม ๔

รองชนะเลิศอันดับ ๒  โรงเรียนบ้านตะโละใส
คลิ๊กรับเกียรติบัตร ร.ร.บ้านตะโละใส

ผู้ชม :201

วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ที่ไม่ได้จบวิชาเอกภาษาไทย ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด ผู้เข้ารับรับการอบรมสามารถคลิ๊กรับวุฒิบัตรที่ข้อความนะครับ

คลิ๊กรับวุฒิบัตร

ผู้ชม :295

เกียรติบัตรผลการคัดเลือกเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประเภทผู้บริหาร

 

ประเภทครูผู้สอน

ผู้ชม :308

ประชุมสรุปผล ถอดบทเรียน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

Continue reading

ผู้ชม :223

ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น สพฐ.ในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 24-25สิงหาคม 2566 นายวิมล ช่วยรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยาและนางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ได้ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น สพฐ.ในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Assessment for Learning) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด โรงเรียนบ้านปากบารา โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม และโรงเรียนบ้านปากบารา ซึ่งมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน รวมถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล Continue reading

ผู้ชม :190

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ OIT ในการการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ITA Online

ผู้ชม :188

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย “กิจกรรมสร้างความตระหนักและ ความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue reading

ผู้ชม :206

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย “กิจกรรมสร้างความตระหนักและ ความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย “กิจกรรมสร้างความตระหนักและ ความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมีนายวิมล ช่วยรักษา รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล จำนวน 159 คน โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 รุ่น ดังนี้
-รุ่นที่ 1 ครูผู้สอนในอำเภอเมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง และมะนัง
-รุ่นที่ 2 ครูผู้สอนในอำเภอท่าแพ ทุ่งหว้า และละงู
งบประมาณที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จากแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายผลโครงการให้กับครูปฐมวัยในสังกัด
จำนวนเงิน 10,000 บาท และจากแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงิน 33,250 บาท รวมเป็นเงิน 43,250 บาท ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดสตูล Continue reading

ผู้ชม :170