แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ทรูปลูกปัญญาร่วมกับสำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกันออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามแบบการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่คุณครูทั่วประเทศสามารถเลือกแผนการสอนไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมของโรงเรียน

 

 

**************************************

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :8556