กรกฎาคม 2021 archive

นิเทศออนไลน์โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในระยะที่ 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายประหยัด …

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 โรงเรียน สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

23 กรกฎาคม 2564 (09.00น.) นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำวิจัยการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ

9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขต …

Continue reading

Continue reading

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (เวลา14:00 น.) ห้องประชุม สพป.สตู …

Continue reading

Continue reading

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564

6 ก.ค.2564 เวลา 13.30 น.นายประหยัด  สุขขี ผอ.สพป.สตูล เ …

Continue reading

Continue reading