«

»

เม.ย. 27

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559

ชื่อรายงาน        การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับ
                                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้รายงาน     นางสาอูน๊ะ  นนทรีย์    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
ปีการศึกษา        2559

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านอนุบาลท่าแพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจำนวน 25 คน ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบ One Group Pretest Posttest Design

ผลการศึกษาพบว่า
                               1.  เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ มีประสิทธิภาพ 05/81.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์80/80 ที่ได้กำหนดไว้
                              2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 19.0
                              3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.39, S.D.=0.11)

ผู้ชม :404

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>