เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Image result for ภาษาไทย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๑  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธารของรัชการที่ ๙  และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ ๑๐  ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก  และความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย  ในวันที่ ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๑  บัดนี้การดำเนินการแข่งขันทักะภาษาไทย ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถรับเกียรติบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมคัดลายมือ ป.๑-ป.๓
กิจกรรมการคัดลายมือ ป.๔-ป.๖ 
กิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-ป.๓
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมการเขียนเรียงความ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการเขียนย่อความ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมย่อความ ม.๑-ม.๓
กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์กลอนสี่ ป.๔-ป.๖
กิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓

กิจกรรมนิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓

เรียงความครูผู้สอนภาษาไทย

กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย

คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมคัดลายมือ ป.๑-ป.๓

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการคัดลายมือ ป.๔-ป.๖

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมคัดลายมือ ม.๑-ม.๓

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ป.๑-ป.๓

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการเขียนเรียงความ ป.๔-ป.๖

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการเขียนเรียงความ ม.๑-ม.๓

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์กลอนสี่ ป.๔-ป.๖

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลอนสุภาพ-กลอน-๘-ม.๑-ม.๓

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการเขียนย่อความ ป.๔-ป.๖

ครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมย่อความ ม.๑-ม.๓

ครูฝึกซ้อมกิจกรรมพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓

 

 

 

ผู้ชม :699