โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๖๑

ข้อสอบภาษาไทย ม.3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ  ในระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และขอให้คุณครูที่เข้าอบรมส่งงานตามที่นัดหมายที่อีเมล์ napadon@sesao.go.th หรือ abdon.stn@gmail.com

วุฒิบัตรผู้เข้าร่วมอบรมภาษาไทย (ทุกคน)

/เกียรติบัตร อ.อภิราม์
/เกียรติบัตร อ.สุพรทิพย์ 
/เกียรติบัตร อ.มาลัยวรรณ
/
เกียรติบัตร อ.พิรุณี
/เกียรติบัตร อ.อุบลรัตน์
/เกียรติบัตร อ.ศิริวัลย์
/เกียรติบัตร อ.จินตนา
/เกียรติบัตร อ.ศิริรัตน์
/เกียรติบัตร อ.สาอูน๊ะ
/เกียรติบัตร อ.โนรี
/เกียรติบัตร อ.ปัญญา
/เกียรติบัตร อ.ศุภางค์
/เกียรติบัตร อ.พรทิพย์
/เกียรติบัตร อ.ลาวัลย์
/เกียรติบัตร อ.มะลิ
เกียรติบัตร อ.ยามิลละ
/เกียรติบัตร อ.สุภาภรณ์
/นางกฤษณา ธรรมรักษา
/นางจินดารัตน์ หลงหมาด
/นางฝาตีมะ กองหลัง
/นางมาเรียม กูหลง
/นางมาเรี๊ยะ สกุลา
/นางวราภรณ์ เดชอรัญ
/นางสาวมุทิตา สุระภินันท์
/นางสาวรอสณี เหมสลาหมาด
/นางสาววาทินี อยู่ทองอ่อน
/นางสุไรนี เหมโคกน้อย
/ว่าที่ร้อยตรีหญิงฮาบีบ๊ะ โต๊ะป๊ะ
/นางกัญญา ทิพย์รักษ์
/นางวาสนา แสงขาว

 

ผู้ชม :2251