โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๖๑

ข้อสอบภาษาไทย ม.3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๓ ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยและการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ  ในระหว่างวันที่  ๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และขอให้คุณครูที่เข้าอบรมส่งงานตามที่นัดหมายที่อีเมล์ napadon@sesao.go.th หรือ abdon.stn@gmail.com

รับวุฒิบัตรการอบรมภาษาไทย

ผลงานอภิราม์ เพชรจำรัส /

นางสาวสุพรทิพย์ นิลวิสุทธิ์ /

นางมาลัยวรรณ ลัดเลีย /

นางสาวพิรุณี ละใบยูโส๊ะ /

นางสาวอุบลรัตน์ หยีปอง /

คณะครูโรงเรียนบ้านตะโละใส /

ผู้ชม :100