Category: กิจกรรมนิเทศ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมกันเกรา …

Continue reading

Continue reading

วางแผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล …

Continue reading

การประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป. …

Continue reading

Continue reading

ประชุมการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายนภดล ยิ่งยงสกุล และ ศน. สพป.สต …

Continue reading

Continue reading

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นำทีม ศน.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

  วันที่ 11 -12 มีนาคม 2563 สพป.สตูล กำหนดสอบด้วยข …

Continue reading

Continue reading

อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ของสพฐ.และสสวท.

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ม …

Continue reading

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก​

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุ …

Continue reading

Continue reading

ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ

5 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นา …

Continue reading

Continue reading

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ศูนย์สอบ สพป.สตูล

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  พร้อม …

Continue reading

Continue reading

อบรมหลักสูตรการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา (สสวท.) ระดับปฐมวัย

วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ได้มอบหมายให้หัวหน้าสนามสอบ …

Continue reading

Continue reading