Category: เกียรติบัตร/วุฒิบัตร

วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้อบรมเชิงปฏ …

Continue reading

วุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการอบ …

Continue reading

เกียรติบัตรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้บทอาขยาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการปร …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๒

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในสัปดาห์วันภา …

Continue reading

เกียรติบัตรหลักสูตรปฐมวัย

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมห …

Continue reading

เกียรติบัตรผู้นำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดกิจกร …

Continue reading

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปี ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนิน …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดก …

Continue reading

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได …

Continue reading

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย …

Continue reading

Continue reading

วุฒิบัตรอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที …

Continue reading