Category: เกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล …

Continue reading

ประกาศผลการประเมินยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินโครงก …

Continue reading

วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต …

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบทอาขยาน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดอบรม …

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

เกียรติบัตร-วิทยากร-ปฐมวัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้จัดก …

Continue reading

วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้อบรมเชิงปฏ …

Continue reading

วุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการอบ …

Continue reading

เกียรติบัตรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้บทอาขยาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการปร …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๒

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในสัปดาห์วันภา …

Continue reading

เกียรติบัตรหลักสูตรปฐมวัย

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมห …

Continue reading

เกียรติบัตรผู้นำเสนอนวัตกรรมโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดกิจกร …

Continue reading