Category Archive: เกียรติบัตร/วุฒิบัตร

มิ.ย. 14

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจั …

Continue reading »

มิ.ย. 06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนิน …

Continue reading »

พ.ค. 03

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่าย …

Continue reading »

Continue reading »

ต.ค. 12

วุฒิบัตรอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที …

Continue reading »