ประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล จัดประชุมคณะทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธาน มีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาพิเศษ ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ผู้บริหารโรงเรียน นักจิตวิทยาโรงเรียน นักวิชาการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ทุกท่าน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม สู่นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :37