ฉันณภสินธิ์ คงประสิทธิ์

Author's posts

ประชุมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

วันที่ 1 สิงหาคม 2565   นายประหยัด สุขขี  ผอ.สพป.สตูล  …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ. …

Continue reading

Continue reading

สื่อความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเท …

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็น …

Continue reading

Continue reading

แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกส …

Continue reading

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

  วันที่ 5 ก.ค.2565 นายอำนวย สีนาค รองผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

ลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4 ก.ค. 65 นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล …

Continue reading

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง กระบวนการนิเทศการศึกษาด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพดิจิทัล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่<< ผู้ชม :114

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอุไร ปีการศึกษา 2564

ผู้ชม :138

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย “กิจกรรมการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

     วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มนิเทศ ติดต …

Continue reading

Continue reading

ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ โครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565  นายอำนวย สีนาค รอง ผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุทยานธรณีโลก

 วันที่ 21 มิถุนายน 2565  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิ …

Continue reading

Continue reading