ฉันณภสินธิ์ คงประสิทธิ์

Author's posts

การประชุมศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการนิเทศการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ) ผ่านระบบ zoom cloud meeting

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกล …

Continue reading

Continue reading

ให้กำลังใจแด่วิทยากรและครูผู้เข้ารับการอบรม “โครงการเด็กสตูลลายมือสวย”

วันนี้ นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยนายอน …

Continue reading

Continue reading

ประชุมจัดทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัยการนิเทศภายในสถานศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมจัดทำแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลป …

Continue reading

Continue reading

นิสิตปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี รับการฝึกประสบการณ์ ณ กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลก …

Continue reading

Continue reading

เตรียมประชุมคณะกรรมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ. …

Continue reading

Continue reading

นิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี เข้าฝึกประสบการณ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนัก …

Continue reading

Continue reading

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  นายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำน …

Continue reading

Continue reading

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  นางสาวศุจิรัตน์  ไชยบูรณ์ รอง ผอ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์ Covid-19

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ต …

Continue reading

Continue reading

สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ2564

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินประช …

Continue reading

Continue reading