Minebea เปิดตัวคีย์บอร์ดไร้ปุ่มสุดเท่ชื่อว่า Cool Leaf

บริษัท Minebea เปิดตัวคีย์บอร์ดดีไซน์สุดเท่ที่มีชื่อว่า Cool Leaf โดยเจ้านี่มีความพิเศษตรงที่เป็นคีย์บอร์ดที่ไม่มีปุ่ม!!
Continue reading

ผู้ชม :2627

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับศูนย์สอบ
ระดับเครือข่ายเมืองสตูล 1
ระดับเครือข่ายเมืองสตูล 2
ระดับเครือข่ายควนโดน Continue reading

ผู้ชม :3493

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ.
รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับบุคคล

ผู้ชม :2192

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_ปรนัย
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_อัตนัย
รายงานระดับโรงเรียน_ปรนัย
รายงานระดับโรงเรียน_อัตนัย
รายงานระดับบุคคล_ปรนัย
รายงานระดับบุคคล_อัตนัย

ผู้ชม :7936

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับบุคคล

ผู้ชม :2316

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_ปรนัย
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_อัตนัย
รายงานระดับโรงเรียน_ปรนัย
รายงานระดับโรงเรียน_อัตนัย
รายงานระดับบุคคล_ปรนัย
รายงานระดับบุคคล_อัตนัย

ผู้ชม :2792

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานระดับเขต
รายงานระดับโรงเรียน
รายงานระดับบุคคล

ผู้ชม :4083