สังเกตการณ์ประเมินภายนอกรอบสี่โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้มอบหมายให้นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบอำเภอควนโดน และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าสังเกตการณ์ประเมินภายนอกของโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการซักซ้อมโรงเรียนในสังกัดเพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ต่อไป

    Continue reading

ผู้ชม :37

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สนง.สพป.สตูล   การนิเทศ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562  การวางแผนการนิเทศโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ  การสนับสนุนวัสดุการฝึกซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนให้เครือข่ายและโรงเรียนที่เป็นตัวแทน  การออกแบบการติดตามจุดเน้น “องค์กรสู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0”  การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  การจัดทำสารบรรณกลางของกลุ่ม  การเขียนหนังสือราชการของกลุ่ม และการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบ4   เป็นต้น  ณ เรือนไทยศูนย์ขับเคลื่อนงานพื้นที่ นวัตกรรม สพป.สตูล

  Continue reading

ผู้ชม :109

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล จัดประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ของกลุ่มนิเทศฯ ได้แก่ การปรับคู่มือการนิเทศ โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนพื้นที่เกาะ ด้วยกระบวนการ PICED การวางแผนเตรียมการ LIVE สด โรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ การวางแผนจัดส่งสื่อสนับสนุนการฝึกซ้อม/วางแผนติดตามซักซ้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน การออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้น ของผู้อำนวยการ สพป.สตูล 

*******************************

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :47

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

         

วันที่ 29 ตุลาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  ประกอบด้วย นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล/ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่ายสถานศึกษา  เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการออกนิเทศติดตามระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีประเด็นการนิเทศดังนี้

1.การเตรียมความพร้อม/การวางแผนการประเมินผลการเรียนระดับโรงเรียน

2.การจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์

3.สภาพการวัดและประเมินผล ระหว่างปี ปีการศึกษา 2562

4.ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

5.การประกันคุณภาพการศึกษา

6.แนวทางการดำเนินงานนิเทศภายใน

7.จุดเน้นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0

8.จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ของโรงเรียน

*******************************

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :130

พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้ นายวินัย  ชัยชนะ  รอง ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และการเสียสละ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

*******************************

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

   Continue reading

ผู้ชม :201

Friday Coffee ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562

        

    วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุป  ติดตาม งานประจำสัปดาห์ภายในกลุ่มนิเทศฯ  พร้อมร่วมวางแผน การนิเทศขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562  ณ เรือนไทยศูนย์ขับเคลื่อนงานพื้นที่ นวัตกรรม สพป.สตูล

 **************************** 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :86

ประชุมวางแผนการนิเทศ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการนิเทศภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2562

Continue reading

ผู้ชม :215

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายนายกอเฉ็ม หมีนเหม พร้อมกลุ่มนิเทศฯร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ ณ บริเวณสองข้างทาง ถนนสามแยก ทุ่งนุ้ยถึงบ่อน้ำพุร้อนร้อนทุ่งนุ่ย ตำบลทุ่งนุ้ยอ.ควนกาหลง จ.สตูล

Continue reading

ผู้ชม :65

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  2 – 4 ตุลาคม 2562

ผู้ชม :99

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการดำเนินกา  รงานศิลปหัตถกรรมฯ เพื่อวางแผนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยหน่วยจัดการแข่งขัน 17 หน่วย ได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด สพป.สตูล จำนวน 16 เครือข่าย และเครือข่ายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการเอกชนและสถานศึกษาสังกัดการเทศบาลเมืองสตูลกับเทศบาลตำบลคลองขุดที่จัดสอนระดับประถมศึกษาอีก 1 หน่วยการ โดย สพป.สตูล กำหนดสถานที่แข่งขันแต่ละกลุ่มสาระทั้งหมด 7 แห่ง คือ  1.โรงเรียนบ้านคลองขุด 2.โรงเรียนอนุบาลสตูล 3.โรงเรียนบ้านควน 4.โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 5.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6.โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และ 7.โรงยิมเนเซียมสนามกีฬา รัชกิจประการ

ผู้ชม :91

วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ  เพื่อให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล ๓  – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีนางวีณา  สุทธิพันธ์ ข้าราชการบำนาญเป็นวิทยากร  กำหนดจัดอบรมระหว่าง วันที่   ๖ – ๗   กันยายน  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด  

 

คลิ๊กรับวุฒิบัตรผลิตสื่อแจกลูกสะกดคำ

เอกสารประกอบการอบรม

ปกเอกสาร

บทที่ 1-10 หน้าคี่

บทที่ 1 -10 หน้าคู่

มานี มานะ บทที่ 11-14

 

ผู้ชม :153

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่

การประชุมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ2การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เกียรติบัตร

Continue reading

ผู้ชม :152