ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :1037

ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการนิเทศ ฯ การจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 14 กันยายน 2564   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยมีนางสาวกัลยาณี พิพัฒน์วรสกุล ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม นำทีมโดยนายสัมภาษณ์ ปลอดขาว และผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ได้จัดทำรายงานผลการนิเทศ ฯ เป็นที่เรียบร้อย

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :45

นศ.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้ารับการฝึกปฎิบัติงานการบริหารการศึกษา ณ กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 9 กันยายน 2564  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้าง ภารกิจและการบริหารงานภายในกลุ่มงานนิเทศฯ สพป.สตูล แด่ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 2 ราย คือ นายสุรศักดิ์ แก้วเพชรสกุล   ครู รร.บ้านตำมะลังเหนือ   และ นายชำนาญ ทวีทอง  ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :37

ประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมชี้แจง “การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Obec Content Center)”  โดยมี นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่าน Video Conference  ด้วยระบบ Cisso Webex และถ่ายทอดการรับชมผ่านเฟสบุ๊ค ครู สพป.สตูล เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านสามารถรับชมได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อให้ครูแกนนำในโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล ทั้ง 159 โรง ได้ฝึกทักษะการใช้แพลตฟอร์ม OBEC Content Center และสามารถเผยแพร่ให้ครูผู้สอนอื่นในโรงเรียนใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

Continue reading

ผู้ชม :96

การดำเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Continue reading

ผู้ชม :42

ประกาศผลการประเมินยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สพป.สตูล ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ประเมินผู้บริหารและครู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กรับเกียรติบัตร

เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา

เกียรติบัตรครู

ประกาศผลการประเมิน

 

ผู้ชม :108

วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการรอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านของนักเรียนตามแนวทางการประเมินความสามารถ ในการอ่าน (Reading Test : RT)  ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ครูที่สอบหลังการฝึกอบรมและคุณครูที่ส่งงานครบทั้ง ๒  ชิ้น  รับวุฒิบัตร

 

คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง  ครั้งที่ ๑

คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมเชิงปฎิบัติการการอ่านรู้เรื่อง  ครั้งที่ ๒

คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง  ครั้งที่ ๓

 

 

ผู้ชม :257

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) ส่งเสริมสมรรถนะ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ๒) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ๓) ส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันรับเกียรติบัตรรายกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๔-๖

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖

 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๔-๖

กิจกรรมการพูดแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ม. ๑-๓

 เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมพูดในที่สาธารณะ ม. ๑-๓

 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการพูดสาธารณะ ม. ๑ -๓

กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมคัดลายมือป.๑-๓

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการคัดลายมือ ป.๑-๓

 คัดลายมือระดับชั้น ป. ๔-๖

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมการคัดลายมือ ป.๔ – ๖

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมคัดลายมือป.๔-๖

กิจกรรมคัดลายมือ ม. ๑-๓

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมการคัดลายมือ ม.๑-๓

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการคัดลายมือ ม.๑-๓

กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

เกียรติบัตรนวัตกรรมครู

กิจกรรมประกวดนวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

เกียรติบัตรประกวดนวัตกรรมผู้บริหาร

คณะกรรมการตัดสิน/คณะทำงาน

เกียรติบัตรคณะกรรมการ/คณะทำงาน

คำสั่ง

คำสั่งวันภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศผลการตัดสิน

ประกาศผลการแข่งขัน

ผู้ชม :239

อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านของนักเรียนตามแนวทางการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดยจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔ในการนี้ขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ Line open chat  อ่านรู้เรื่อง ป.1  นะครับ

ผู้ชม :103

นิเทศออนไลน์โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในระยะที่ 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการ จัดกิจกรรมนิเทศออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meeting ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อนิเทศความก้าวหน้า ในการดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในระยะที่ 1  ของโรงเรียนบ้านหาญ โรงเรียนบ้านสาคร และโรงเรียนบ้านท่าชะมวง ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านหาญ  จัดทำโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน

2.โรงเรียนบ้านสาคร จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคนิค CLT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

3.โรงเรียนบ้านท่าชะมวง จัดทำโครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษาในโรงเรียนเรียนรวม

มีประเด็นในการนิเทศดังนี้คือ

  1. ด้านความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ

1.1 การดำเนินกิจกรรมในโครงการอยู่ในขั้นตอนใด

1.2 ผลการดำเนินงานกิจกรรม ในโครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว

1.4 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ

2.ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.1 ขณะนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่าย/จัดซื้อจัดจ้างถึงขั้นตอนใด

2.2 มีปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการหรือไม่อย่างไร

3.ด้านสถานการณ์แนวโน้ม ปัญหา อุปสรรค์ ในการดำเนินงานโครงการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

3.1 ขณะนี้สถานการณ์ บริบทโรงเรียนเป็นอย่างไร จัดการเรียนการสอนอย่างไร

3.2 โรงเรียนวางแผนในการดำเนินงานโครงการอย่างไร หากไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

  1. ประเด็นอื่นๆ

ซึ่งพบว่าทั้ง 3 โรงเรียนได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานโครงการให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้เห็นถึงความทุ่มเทและความพยายามของผู้บริหารและคณะครู ในความพยายามที่จะขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จ กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการทุกคนได้ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการกับทั้ง 3 โรงเรียน พร้อมทั้งช่วยเหลือและประสานงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จเกิดประโยชน์กับนักเรียนให้ได้มากที่สุด

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

    

ผู้ชม :127

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 โรงเรียน สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

23 กรกฎาคม 2564 (09.00น.)

นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบ นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการสอนพระพุทธศาสนา การจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และส่งผลให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครู เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  4  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนิคมซอย 10, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 111 (บ้านทุ่งนางแก้ว), โรงเรียนผังปาล์ม 1 และ โรงเรียนบ้านวังสายทอง ณ ห้องประชุม สพป.สตูล ชั้น 3

    Continue reading

ผู้ชม :117

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำวิจัยการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ

9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมาย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการจัดทำวิจัยการบริหารจัดการขยะในหน่วยงาน/โรงเรียนปลอดขยะ  กิจกรรมประชุมคณะทำงานงานวิจัย เพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย แนวทางการวิจัย รวมถึงวางแผนกำหนดปฏิทินในการเก็บข้อมูลวิจัย   โดยมีทีมศึกษานิเทศก์ และคณะทำงาน จำนวน 13 คน เข้าร่วมประชุม โดยร่วมกันระดมสมองและอภิปรายในเรื่องหัวข้องานวิจัย รวมถึงช่วยกันร่างเค้าโครงวิจัย เพื่อเตรียมการจัดทำวิจัยต่อไป 

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

Continue reading

ผู้ชม :107

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (เวลา14:00 น.) ห้องประชุม สพป.สตูล ขั้น 3 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.สตูล นายนภดล ยิ่งยงสกุล นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา และนางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เตรียมการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา2564 รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ในปีนี้สทศ.ได้กำหนดการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 (เพียง 1 วัน)

 

 

*****************************************

กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

*******************************************

ชมภาพกิจกรรม>> Continue reading

ผู้ชม :128