ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :320

การประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม/หลักสูตรท้องถิ่น

           

วันที่ 5 – 7  สิงหาคม 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการจัดทำหลักสูตรสาระเพิ่มเติม/หลักสูตรท้องถิ่น  ณ  SEESEA รีสอร์ท  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล 

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

    Continue reading

ผู้ชม :18

ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

25 – 27 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเตรียมความพร้อมการนิเทศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้กำหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการนิเทศ จัดทำปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศติดตาม และกำหนดศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ายและโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ ณ ครูดาล่องแก่ง&โฮมสเตย์

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :39

ประชุมสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่  22-24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และ จนท.กลุ่มนิเทศฯ ดำเนินการประชุมสรุปรายงานผลการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยร่วมสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา 2562  ทั้ง 159 โรงเรียน เพื่อจัดทำรายงานผลการสังเคราะห์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ณ ห้องประชุมลากูน่ารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

Continue reading

ผู้ชม :99

ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่เกาะและห่างไกลกันดาร

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่เกาะและห่างไกลกันดาร  ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   โดยการประชุมดังกล่าวมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประการ อาทิเช่น การขับเคลื่อนคุณภาพด้วย PICED  Model , กำหนด/รูปแบบการนิเทศ , การจัดการงบประมาณ  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. Continue reading

ผู้ชม :197

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563  นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียน/ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 44 โรงเรียน  การประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญได้แก่ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ ,  ทิศทาง/นโยบาย สพป.สตูล กับการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ , การเบิกจ่ายเงินโครงการฯ , และแนวทางในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. Continue reading

ผู้ชม :223

ประชุม Friday Coffee ครั้งที่ 11/2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิเช่น รายงานผลการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563, มาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพชัยพัฒน์ เกาะ กันดาร, การประเมินบ้านเรียน, การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2563, การพิจารณาเสนอรายชื่อ ก.ต.ป.น., การบริหารจัดการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. Continue reading

ผู้ชม :173

ประมวลภาพกิจกรรม นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :359

นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สพป.สตูล  นำโดย นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพปสตูล พร้อมด้วยนายนภดล     ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทสก์ สพป.สตูล  นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่จัดเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน และอำนวยความสะดวกการให้ข้อมูลสำหรับการนิเทศในครั้งนี้

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

   Continue reading

ผู้ชม :205

Friday Coffee ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิ เช่น  รายงาน/สรุปผลการกำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 , วางแผนการนิเทศการศึกษา 1-15 กค 63 , ปฏิทินการดำเนินการโครงการ , รูปแบบการรายงานโครงการ  , สรุปมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น Continue reading

ผู้ชม :92

สพป.สตูล ประชุม คกก.กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล เป็นผู้ดำเนินการประชุม  โดยมีประเด็นสำคัญหลายประเด็น อาทิเช่น การดำเนินการกำกับ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ COVID-19 , บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามคำสั่งฯ , แนวทางการจัดการเรียนรู้ในวันเปิดภาคเรียน  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.  Continue reading

ผู้ชม :103

ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบเปิดเรียน ,  แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 , รายงานการนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. Continue reading

ผู้ชม :100

Friday Coffee ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิเช่น รายงานผลการนิเทศ ระยะทดลองการเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม  ผลการสำรวจระยะที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทางไกล   การวางแผนการนิเทศความพร้อม ฯลฯ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. Continue reading

ผู้ชม :101