ก.พ. 27

ไฟล์นำเสนอการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (NT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกรรมการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ในการนี้กลุ่มนิเทศได้จัดทำไฟล์นำเสนอการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2560 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

ผู้ชม :108

ก.พ. 08

สนามทดสอบ ระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนตรวจสอบสนามทดสอบ ระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :387

ก.ย. 28

ประกาศผลการประเมินการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ

 

 

 

ผู้ชม :1330

ก.ย. 01

การนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ

สรุปรายชื่อโรงเรียนที่ขอเข้ารับการประเมินการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นี่การศึกษาประถมศึกษาสตูลสู่การปฏิบัติ

หากต้องการยกเลิกขอรับการประเมินข้อใดให้แจ้งที่เบอร์โทร 089-468-6139 หรือ id Line: sornordon หรือ E-mail: napadon@gmail.com  ภายในวันที่ 10 กันยายน 2560

ผู้ชม :2307

ส.ค. 25

โครงการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูแกนนำโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

โครงการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูแกนนำโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล วันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :1671

ส.ค. 25

รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลละงู

ชื่อผลงาน            :   รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลละงู

ชื่อผู้ประเมิน       :   นางฝาริดะ   หมื่นชล

ปีการศึกษา          :   2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

                              รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลละงู  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP-Model) มาใช้ในการประเมิน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยนักเรียน จำนวน 389 คน  ครู จำนวน 40 คน ผู้ปกครอง จำนวน 300 คน และ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น  6  ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5   ระดับ จำนวน 5 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง  .941 – .988   และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Read the rest of this entry »

ผู้ชม :1657

ส.ค. 18

อบรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยากร

 

 

 

วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร “การอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA)” ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล

 

 

 

 

วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ณ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล สำหรับครูที่ส่งงานครบทุกชิ้นงานแล้วให้ คลิกรับวุฒิบัตรที่นี่ ได้เลยครับ หมดเขตรับชิ้นงานวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

 

 


Read the rest of this entry »

ผู้ชม :1573

ส.ค. 17

รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน     รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์                                                                       (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผู้ศึกษา          นางสุวณี  ไชยศักดิ์
                         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีที่ศึกษา       พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  คือ  1)  เพื่อพัฒนาชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน  เรื่อง  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle) ระหว่างก่อนและหลังการอบรม  3)  เพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle)  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  และ  5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูเรื่องเพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycleกลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  มี 2 กลุ่ม คือ  1) ครูผู้สอนเพศศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จำนวน  20 คน  2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558  จำนวน 329 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจงคือนักเรียนที่ครูกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  1) ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  2)  แบบประเมินชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  3)  แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ ของครูในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการผ่านประสบการณ์(Experiential  Learning Cycle)  4)  แบบประเมินความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการผ่านประสบการณ์(Experiential  Learning Cycle)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   5)  แบบประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนเพศศึกษาต่อชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  และ  6)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เรื่อง  เพศศึกษา  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle)    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS  for Windows   สถิติที่ใช้  ได้แก่   การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ค่า  t – test
Read the rest of this entry »
ผู้ชม :1468

ส.ค. 05

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับเขตพื้นที่ สพป.สตูล วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ฉบับปรับปรุงแก้ไข

เด็กหญิงลิยานา โต๊ะหลง

ผู้ชม :2467

ก.ค. 27

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิต
พืช สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา          สุนันท์  เมืองปาน
ปีการศึกษา   2559
______________________________________________________________________________________
บทคัดย่อ
         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)   เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลมะนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 7 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 จำนวน 24 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating  Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Read the rest of this entry »
ผู้ชม :2035

ก.ค. 19

แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จำนวน ๒ หลักสูตร ขอให้ทางโรงเรียนแจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดหลักสูตรการพัฒนาดังนี้

  • หลักสูตรพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนละ ๑  คนโดยจะจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล  โดย อ. ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยาก

    คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

  • หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learning  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนละ ๑  คนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้  เกม   เพลง  นิทาน  และกิจกรรรม โดยจัดประชุมระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล  อ.ไซหนับ  เอสเอ  เป็นวิทยากร

    คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ผู้ชม :2176

ก.ค. 17

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชาลัย รุ่น 1

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชาลัย รุ่น 1 วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2560

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :1688

Older posts «