ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :1067

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  นางสาวศุจิรัตน์  ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกำหนดพิธีรับตราพระราชทานฯ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :46

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกผลงานด้านการบริหาร และด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวนด้านละ ๕ ผลงาน ส่งต่อในระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านคัดเลือกทุกท่าน

 

 

ประกาศผลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทครู

ผู้ชม :31

ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์ Covid-19

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา และ นางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คครู สพป.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู/โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน เทคนิคการใช้เครื่องมือประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนและการเลื่อนชั้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :152

สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ2564

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ2564 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน/จุดเด่น/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการเพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเว็ปไซต์โรงเรียนสุจริตเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :46

มุทิตากษิณานุสรณ์ แด่…รองกอเฉ็ม หมีนเหม

30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดกิจกรรมมุทิตากษิณานุสรณ์ ให้กับนายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล นับเป็นเวลา 18 ปีที่ท่านได้สร้างคุณงามความดี ภายใต้บ้าน “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล” ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับทางราชการ เป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ทุกงานที่ได้รับมอบหมายล้วนดำเนินการจนสำเร็จลุล่วง อีกทั้งยังได้เป็นผู้เปิดโลกการศึกษากับประเทศมาเลเซีย ทำให้การศึกษาสตูลมีภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศด้วยการนำพาของท่าน

จุดเด่นการทำงานของท่าน คือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำงาน พร้อมที่จะสนับสนุน ไม่เคยพูดว่ากล่าวใคร หรือตำหนิใคร มองทุกมิติเชิงบวก เข้าใจคนรอบข้าง ให้เกียรติ มีสัมมาคาราวะ บุคลิก การแต่งกายที่เป็นแบบอย่างที่ดี ทำให้ท่านเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยตลอดมา ถือเป็นจิ๊กซอว์ของความสำเร็จของทุกงานที่ผ่านมา

ขอให้คุณความดีที่ท่านเคยได้กระทำมา จงบันดลให้มีสุขหลังเกษียณ มีสุขภาพกาย ใจ สติปัญญาที่แข็งแรง ห่างไกลภัยโควิด และทำกิจกรรมที่ใจรัก มีครอบครัวที่อบอุ่น ลูก ๆ ประสบความสำเร็จดั่งใจหวัง

ด้วยความเคารพรัก

************************************************

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

#กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

********************************************************** Continue reading

ผู้ชม :47

ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการนิเทศ ฯ การจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 14 กันยายน 2564   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยมีนางสาวกัลยาณี พิพัฒน์วรสกุล ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม นำทีมโดยนายสัมภาษณ์ ปลอดขาว และผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ได้จัดทำรายงานผลการนิเทศ ฯ เป็นที่เรียบร้อย

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :76

นศ.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้ารับการฝึกปฎิบัติงานการบริหารการศึกษา ณ กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 9 กันยายน 2564  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้าง ภารกิจและการบริหารงานภายในกลุ่มงานนิเทศฯ สพป.สตูล แด่ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 2 ราย คือ นายสุรศักดิ์ แก้วเพชรสกุล   ครู รร.บ้านตำมะลังเหนือ   และ นายชำนาญ ทวีทอง  ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :61

ประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมชี้แจง “การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Obec Content Center)”  โดยมี นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และครูแกนนำ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ผ่าน Video Conference  ด้วยระบบ Cisso Webex และถ่ายทอดการรับชมผ่านเฟสบุ๊ค ครู สพป.สตูล เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านสามารถรับชมได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อให้ครูแกนนำในโรงเรียนสังกัด สพป.สตูล ทั้ง 159 โรง ได้ฝึกทักษะการใช้แพลตฟอร์ม OBEC Content Center และสามารถเผยแพร่ให้ครูผู้สอนอื่นในโรงเรียนใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ และนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

Continue reading

ผู้ชม :134

การดำเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา วิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา และสรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการส่งเสริม สนับสนุน วางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

> ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม Continue reading

ผู้ชม :69

ประกาศผลการประเมินยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สพป.สตูล ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ประเมินผู้บริหารและครู เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม” ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กรับเกียรติบัตร

เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา

เกียรติบัตรครู

ประกาศผลการประเมิน

 

ผู้ชม :128

วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการรอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนอ่านรู้เรื่องสำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านของนักเรียนตามแนวทางการประเมินความสามารถ ในการอ่าน (Reading Test : RT)  ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้ครูที่สอบหลังการฝึกอบรมและคุณครูที่ส่งงานครบทั้ง ๒  ชิ้น  รับวุฒิบัตร

 

คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง  ครั้งที่ ๑

คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมเชิงปฎิบัติการการอ่านรู้เรื่อง  ครั้งที่ ๒

คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการการอ่านรู้เรื่อง  ครั้งที่ ๓

 

 

ผู้ชม :282

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) ส่งเสริมสมรรถนะ ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ๒) ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ๓) ส่งเสริมให้ผู้บริหารพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันรับเกียรติบัตรรายกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๔-๖

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.๔-๖

 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป. ๔-๖

กิจกรรมการพูดแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ ม. ๑-๓

 เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมพูดในที่สาธารณะ ม. ๑-๓

 เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการพูดสาธารณะ ม. ๑ -๓

กิจกรรมคัดลายมือ ป. ๑-๓

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมคัดลายมือป.๑-๓

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการคัดลายมือ ป.๑-๓

 คัดลายมือระดับชั้น ป. ๔-๖

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมการคัดลายมือ ป.๔ – ๖

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมคัดลายมือป.๔-๖

กิจกรรมคัดลายมือ ม. ๑-๓

เกียรติบัตรนักเรียนกิจกรรมการคัดลายมือ ม.๑-๓

เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมกิจกรรมการคัดลายมือ ม.๑-๓

กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

เกียรติบัตรนวัตกรรมครู

กิจกรรมประกวดนวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

เกียรติบัตรประกวดนวัตกรรมผู้บริหาร

คณะกรรมการตัดสิน/คณะทำงาน

เกียรติบัตรคณะกรรมการ/คณะทำงาน

คำสั่ง

คำสั่งวันภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศผลการตัดสิน

ประกาศผลการแข่งขัน

ผู้ชม :260