ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :1136

ประชุมจัดทำแบบสอบถามเพื่อการวิจัยการนิเทศภายในสถานศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ประชุมหารือจัดทำแบบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ,  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  และตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการนิเทศภายในโรงเรียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :9

การประชุมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล  นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เพื่อทบทวนพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

 

       Continue reading

ผู้ชม :35

ประชุมจัดทำแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล   นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมจัดทำแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 เพื่อดำเนินการยกร่างแผนฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

Continue reading

ผู้ชม :28

นิสิตปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี รับการฝึกประสบการณ์ ณ กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ แก่ นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 3 ราย คือ นายธนิต กำมา  ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤติยาณี ทองรักษ์  และนางสาวสุกัลยา หมุนขำ

# กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :79

เตรียมประชุมคณะกรรมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  พร้อมด้วย นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์  ประชุมเตรียมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ รายงานผลการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ,  การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ,  วิธีการรายงานผลการเยี่ยมความพร้อมฯ , รูปแบบ/เครื่องมือนิเทศ/วิธีการนิเทศ และการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตามคำสั่งฯ ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :79

นิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี เข้าฝึกประสบการณ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา  นำโดย นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทักษะ แก่ นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 2 ราย คือ นายมูนีร ยาพระจันทร์ และนายนัสรุณ ขาวเฉาะ

# กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :84

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 159 โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :89

พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  นายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนในโครงการจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประสบการณ์เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ผ่านการประเมิน จำนวน 8,278 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีการเลื่อนการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ออกไปไม่มีกำหนด สพฐ.จึงจัดส่งตราพระราชทานฯ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลนำส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 38 โรงเรียน ทั้งนี้ การจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ได้ประสบความสำเร็จและผ่านไปได้อย่างราบรื่น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี” Continue reading

ผู้ชม :109

ประชุมหารือการจัดกิจกรรมรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  นางสาวศุจิรัตน์  ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกำหนดพิธีรับตราพระราชทานฯ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :184

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.สตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดกิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกผลงานด้านการบริหาร และด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวนด้านละ ๕ ผลงาน ส่งต่อในระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านคัดเลือกทุกท่าน

 

 

ประกาศผลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษา

เกียรติบัตรการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทครู

ผู้ชม :110

ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์ Covid-19

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา และ นางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คครู สพป.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู/โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน เทคนิคการใช้เครื่องมือประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนและการเลื่อนชั้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี# Continue reading

ผู้ชม :264

สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ2564

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ2564 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน/จุดเด่น/ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการเพื่อรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเว็ปไซต์โรงเรียนสุจริตเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี Continue reading

ผู้ชม :115