May
09

ส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ให้ท่านจัดส่งแบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มาที่ E-mail: napadon@gmail.com หรือ upload ทางนี้ได้เลย

ผู้ชม :367

May
03

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

cerโรงเรียนคุณธรรม60เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เกียรติบัตรอบรมโรงเรียนคุณธรรม2560

 

 

 

 

สื่อ เอกสารประกอบการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (บรรยายอบรมครู+น.ร.)
ความเป็นมาของโครงการ
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :164

Apr
27

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559

ชื่อรายงาน        การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับ
                                 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2559
ชื่อผู้รายงาน     นางสาอูน๊ะ  นนทรีย์    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
ปีการศึกษา        2559

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1. เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องตัวเราและชีวิตในครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนบ้านอนุบาลท่าแพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจำนวน 25 คน ใช้เวลาในการทดลอง 20 ชั่วโมง การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบ One Group Pretest Posttest Design

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :186

Apr
24

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร)
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง

ผู้รายงาน   วัลญา  ปากบารา

ปีที่ศึกษา     2559

บทคัดย่อ

               การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากบาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบ้านปากบาง  จำนวน 26 คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง  การเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค    แบบทดสอบหลังเรียนท้ายเอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้

            ผลการศึกษาพบว่า

  1. เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพ  82.82/83.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80

  2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการเพาะเมล็ดพืชเพื่อบริโภค     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมากที่สุด   

     

 

ผู้ชม :193

Apr
24

รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษามลายู(รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน   รายงานผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ภาษามลายู(รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ผู้ศึกษา       นางทิพย์ เทศอาเส็น  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีที่ศึกษา    พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 3) เพื่อศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้หลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้ภาษามลายู (รูมี) พุทธศักราช 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล Read the rest of this entry »

ผู้ชม :182

Apr
22

รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning Cycle) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ชื่อผลงาน        รายงานการใช้ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสตูล  

ผู้ศึกษา             นางสุวณี  ไชยศักดิ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ปีที่ศึกษา           พ.ศ. 2558
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  คือ  1)  เพื่อพัฒนาชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ให้มีประสิทธิภาพ 80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอน  เรื่อง  การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle) ระหว่างก่อนและหลังการอบรม  3)  เพื่อศึกษาความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle)      4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  และ  5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูเรื่องเพศศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycleกลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  มี 2 กลุ่ม คือ  1) ครูผู้สอนเพศศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จำนวน  20 คน  2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558  จำนวน 329 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจงคือนักเรียนที่ครูกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สอน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  1) ชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  2)  แบบประเมินชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  3)  แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ ของครูในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการผ่านประสบการณ์(Experiential  Learning Cycle)     4)  แบบประเมินความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาด้วยกระบวนการผ่านประสบการณ์(Experiential  Learning Cycle)    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   5)  แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนเพศศึกษาต่อชุดนิเทศครูเพศศึกษาในการจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (Experiential  Learning Cycle)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  และ  6)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เรื่อง  เพศศึกษา  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์(Experiential Learning Cycle)    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS  for Windows   สถิติที่ใช้  ได้แก่   การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    ค่า  t – test

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :182

Apr
16

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่องสืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ

เรื่อง              การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว         
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ

ผู้วิจัย            นายประชา  มัจฉา ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาท่าแพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่วิจัย         2559

บทคัดย่อ

พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่ม      สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว  กลุ่มสาระการเรียนรู้      การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง   ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้       การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ   ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนอนุบาลท่าแพ  จำนวน 35 คน    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ แบบทดสอบท้ายเอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง สืบสานภูมิปัญญา พัฒนางานประดิษฐ์ว่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลท่าแพ  และแผนการจัดการเรียนรู้ Read the rest of this entry »

ผู้ชม :210

Mar
26

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

ผลการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สพป.สตูล โดยสรุป

develop english Read the rest of this entry »

ผู้ชม :252

Mar
25

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  โดยสรุป และเรายังครองอันดับ 1 ใน 11 เขตพื้นที่ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
11เขต
10 อันดับ
network

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :309

Mar
13

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว

ผู้ศึกษา       นางอาบีดะฮ์  คงสิเหร่                 

ปีที่ศึกษา    2559

บทคัดย่อ

                การศึกษาการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน 
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เรื่องจำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว จำนวน 14  คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้

ผลการศึกษาพบว่า     

  1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีค่าประสิทธิภาพ  84.49/87.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80

  1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

              3.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง จำปาดะ พืชท้องถิ่นแผ่นดินสตูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมากที่สุด

ผู้ชม :293

Mar
11

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสตูล

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft  PowerPoint  2010 เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลสตูล

ผู้ศึกษา                  นางสาวสุนิสา  เอี่ยมสกุล  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ  โรงเรียนอนุบาลสตูล  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ปีที่ศึกษา               ปีการศึกษา 2558

 บทคัดย่อ

                        การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 จำนวนนักเรียน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 แผน  20 ชั่วโมง  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X-bar)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่า  ค่า t-test  (t-dependent)

                        ผลการศึกษาพบว่า

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.93/85.26  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 เบื้องต้น  อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการพบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

 

 

ผู้ชม :201

Feb
27

การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 

รูปภาพ1คู่มือการทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดได้ที่นี่ Power Point (NT59) สพป.สตูล

ผู้ชม :273

Older posts «