ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :196

Friday Coffee ครั้งที่ 7/2563 ..ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ และรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงทดลองเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19  ดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

Continue reading

ผู้ชม :49

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ในวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 1 สพป.สตูล คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ปีการศึกษา 2562  นำโดย นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว   ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 3 คน ดังนี้ (1) เด็กชายเฟาซี  ดีประเสริฐ  (2) เด็กชายมูฮัมมัดริฟกีย์  หมาดสกุล  (3)  เด็กชายมูฮำหมัดอาดิ๊ล  ลาโหยด  โดยรูปแบบการประเมินคือ ให้ผู้เรียนนำเสนอผลการเรียนรู้ในรอบปี และประเมินการเรียนรู้เป็นฐาน ตามกลุ่มประสบการณ์ โดยจะประเมินผลตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

        Continue reading

ผู้ชม :282

วางแผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ PICED MODEL  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ฯ ชั้น 3 สพป.สตูล

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

                                                                    # นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

                                                     *********************************************

ผู้ชม :65

การประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ร่วมประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพป.สตูล ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ยอมสละเวลาและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประเมินโครงงาน อ่านไม่เสร็จก็เอาไปอ่านต่อที่บ้าน  นำความรู้และประสบการณ์ของตนเองมาแบ่งปัน แลกเปลี่ยนและเสนอแนะให้กับครูปฐมวัย#เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของครูปฐมวัยที่ต้องเจอกับอุปสรรคของการทำโครงงานในยุคโควิด…แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อส่งมาให้อ่านกันหลายรอบ. แก้ไขกันไปจนได้โครงงานที่สมบูรณ์#ขอชื่นชมในความตั้งใจและเป็นกำลังใจ#เว้นระยะห่าง. สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์#

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

    Continue reading

ผู้ชม :98

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการเรียน ปพ.1 และ ปพ.3 อย่างถูกต้อง และสามารถใช้โปรแกรม School Mis ได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติได้จริง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูทะเบียนวัดผลจากทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล โดยกำหนดเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนในเครือข่ายเมืองสตูล เครือข่ายพญาบังสา เครือข่ายทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เครือข่ายชัยพัฒน์  เครือข่ายดอกกาหลง จำนวน 50 โรงเรียน

รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 โรงเรียนในเครือข่ายสันหลังมังกร เครือข่ายควนโดน เครือข่ายบาราเกต เครือข่ายไผ่สีทอง เครือข่ายทุ่งหว้าอันดามัน เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอน จำนวน 55 โรงเรียน

รุ่นที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2563  โรงเรียนในเครือข่ายมะนัง เครือข่ายภูผาวารี เครือข่ายปากน้ำแหลมสน เครือข่ายเสมากำแพง เครือข่ายละงู จำนวน 54 โรงเรียน

โดยวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติจริงจากโรงเรียน ประกอบด้วย ศน.จิราพร อัครสมพงศ์ ครูอังคนา สาดีน  จากโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน ครูสุภาพร เผนานนท์ จากโรงเรียนบ้านคีรีวง และนายอิสมาแอล  เหร็มเหมาะ ครูธุรการจากโรงเรียนบ้านโกตา

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

    Continue reading

ผู้ชม :366

ประชุมการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายนภดล ยิ่งยงสกุล และ ศน. สพป.สตูล ประชุมวางแผนการปฎิบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานในประเด็นอื่นๆ ต่อไป อาทิเช่น การจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ซึ่ง สพป.สตูลเป็นเจ้าภาพ,  การจัดทำแผนนิเทศฯ , การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  เป็นต้น

 

**********************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************

Continue reading

ผู้ชม :254

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นำทีม ศน.ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 มีนาคม 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นำทีม ศน. ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562  สำหรับวันนี้ทีม ศน.ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนในอำเภอเมือง อำเภอควนโดน และอำเภอท่าแพ    ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************************** Continue reading

ผู้ชม :261

การดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 11 -12 มีนาคม 2563 สพป.สตูล กำหนดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563  ใน 4 สาระ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 , 5 สอบในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  สอบในวันที่ 11-12 มีนาคม 2563  โดยการดำเนินการสอบครั้งนี้ ศูนย์เครือข่ายมารับแบบทดสอบ ณ สพป.สตูล ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 -10.30 น. โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบในวันที่ 11 -12 มีนาคม 2563 ต่อไป

 

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

**********************************************************

Continue reading

ผู้ชม :140

อบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ของสพฐ.และสสวท.

วันที่ 8 – 10 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้นายนภดล ยิ่งยงสกุล นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา และนางจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประสานการจัดการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ความร้อนรอบตัว ตามโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ของสพฐ.และสสวท. โดยรับชมสัญญาณภาพด้วยโปรแกรม SCOPIA ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล มีครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนสตูลวิทยา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) และโรงเรียนอันซอเรียะห์อัดดีนียะห์ เข้ารับการอบรม ซึ่งครูพี่เลี้ยงต้องไปจัดกิจกรรมลักษณะนี้ให้ครูผู้สอนที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้ตามสังกัดของตนต่อไป

**********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************************** Continue reading

ผู้ชม :254

เยี่ยมสนามสอบ การทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา

 วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  มอบหมายให้ นายเชษฐา เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  นายซัครียา หมาดบากา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและนายอารีย์ ตาเอ็น นายกสมาคมครูอิสลามศึกษา  ออกเยี่ยมสนามสอบออก  “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา” กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562” จำนวน 136 โรงเรียน เพื่อตรวจเยี่ยม สอบถามปัญหา ข้อเสนอแนะ ด้านต่างๆ  สำหรับการสอบในครั้งนี้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี่ด้วย…

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************

 

Continue reading

ผู้ชม :274

ประชุมปฏิบัติการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก​

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมปฏิบัติการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก​ โดยศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ร่วมวางแผน ดำเนินการสรุปและสะท้อนผลการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งวางแผนการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ในรุ่นต่อไป และวางแผนการจัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดจุดประชุม เป็น 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 โรงเรียนในอำเภอเมืองสตูล และอำเภอควนโดน  ณ โรงเรียนบ้านควน  จุดที่ 2 โรงเรียนในอำเภอละงู และอำเภอทุ่งหว้า ณ โรงเรียนอนุบาลละงู  จุดที่ 3 โรงเรียนในอำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง และอำเภอมะนัง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 
# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************

   Continue reading

ผู้ชม :312