ก.ค. 19

แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จำนวน ๒ หลักสูตร ขอให้ทางโรงเรียนแจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรม ภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดหลักสูตรการพัฒนาดังนี้

  • หลักสูตรพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนละ ๑  คนโดยจะจัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล  โดย อ. ธตรฐ ตุลาพงษ์พิพัฒน์ เป็นวิทยาก

    คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 

  • หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learning  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนละ ๑  คนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้  เกม   เพลง  นิทาน  และกิจกรรรม โดยจัดประชุมระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล  อ.ไซหนับ  เอสเอ  เป็นวิทยากร

    คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ผู้ชม :477

ก.ค. 17

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชาลัย รุ่น 1

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชาลัย รุ่น 1 วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2560

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :19

ก.ค. 14

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล และให้โรงเรียนจัดทำแผนแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูลส่งคืนกลับ มีโรงเรียนที่ดำเนินการเรียบร้อยและจัดส่งมาแล้วดังนี้

นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 // บ้านกาลูบี // บ้านเกาะยาว // บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา //  บ้านเจ๊ะบิลัง //  บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา //  บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา //  บ้านตำมะลังใต้ //  บ้านตำมะลังเหนือ //  บ้านโตนปาหนัน //  บ้านทุ่งนุ้ย  // บ้านบ่อเจ็ดลูก //  บ้านปาเต๊ะ //  บ้านป่าพน //  บ้านวังตง //  บ้านวังสายทอง //  บ้านสายควน //  วัดหน้าเมือง //  บ้านบันนังปุเลา

ผู้ชม :68

ก.ค. 06

รายงานประเมินการอ่านการเขียนครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 2560)

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้จัดเก็บข้อมูลการสอบประเมินการอ่านการเขียนครั้งที่ 4  ปีการศึกษา  2559  โดยได้ดำเนิการสอบและรายงานผลเข้าระบบ e mes ในวันที่  31  มกราคม  2560  แต่เนื่องจากเกิดความขัดข้องของระบบ e mes ในการประมวลผลการสอบครั้งที่ 4 ทำให้ไม่สามารถประมวลผลการสอบได้   จึงขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลอีกครั้ง  ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็ปไซด์  http://www.nitessatun.net  ภายในวันที่  11  กรกฎาคม  2560  เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจะสรุปผลการดำเนินการสอบการอ่านการเขียนตั้งแต่ครั้งที่ 1 – 4  ในภาพรวมของเขตพื้นที่ต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อรายงานผล

ผู้ชม :365

ก.ค. 05

การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้นำผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ศึกษาดูงานรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และนำความรู้ไปพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :187

ก.ค. 03

ข้อเสนอแนะเครื่องมือนิเทศนโยบาย 11 ข้อ

ขอเชิญผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน ร่วมทำประชาพิจารณ์เครื่องมือนิเทศตามนโยบาย 11 ข้อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยให้ทุกท่านพิจารณาเครื่องมือนิเทศทั้ง 11 ฉบับ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์มด้านล่าง ซึ่งจะเป็นประโชน์ในการพัฒนาเครื่องมือให้มีคุณภาพ ภายในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 รายละเอียดเครื่องมือนิเทศทั้ง 11 ข้อ คลิกเลือกอ่านได้เลยครับ

1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์-ประเมิน

2พิชิตอ่านเขียน-ประเมิน

3โรงเรียนน่าอยู่-ประเมิน

4เชิดชูคุณธรรม-ประเมิน

5น้อมนำหลักปรัชญา-ประเมิน

6ส่งเสริมภาษาสู่สากล-ประเมิน

7ผลงานประจักษ์ชัด-ประเมิน

8เร่งรัดนิเทศภายใน-ประเมิน

9ใส่ใจระบบประกัน-ประเมิน

10สร้างสรรค์ความร่วมมือ-ประเมิน

11ฝึกปรือความพร้อมปฐมวัย-ประเมิน

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :286

มิ.ย. 30

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”

เรื่อง          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น
(สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”

ผู้ศึกษา       ธีรพงศ์  สุขสง

ปีที่ศึกษา     2559

 

            บทคัดย่อ

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49”   มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน    3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น (สาระเพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  2 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49 จำนวน 24  คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง การเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น แบบทดสอบหลังเรียนท้ายเอกสารประกอบการเรียน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้

  Read the rest of this entry »

ผู้ชม :42

มิ.ย. 29

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาการนิเทศภายใน

นายสะอ้าน  ไพจิตจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบนิเทศภายใน: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาการนิเทศภายใน โดยมีกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการวางแผนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบาย ๑ ใน ๑๑ ข้อ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ข้อที่ ๘ เร่งรัดนิเทศภายใน และมีการจัดทำเครื่องมือนิเทศเพิ่มเติมในนโยบายทุกข้อ
Read the rest of this entry »

ผู้ชม :38

มิ.ย. 29

ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล

 

นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการปรับพื้นฐานนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล  โดยมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการ แก่ผู้บริหารและครูวิชาการ ในการวางแผนพัฒนาและปรับพื้นฐานนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสตาร์รินทร์รีสอร์ท

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :48

มิ.ย. 23

กิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017”

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่าย “SPESAO  Genius  Camp  2017″

  1. รายชื่อนักเรียนรุ่นที่ 1
  2. รายชื่อนักเรียนรุ่นที่ 2

————————————————————————————————————————————————-

โลโก้/สัญญลักษณ์ “SPESAO Genius Camp 2017”

 

————————————————————————————————————————————————-
ประชุมคณะกรรมการค่าย “SPESAO  Genius  Camp  2017”

นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการค่าย “SPESAO  Genius  Camp  2017” ณ ห้องประชุมกัลป์ประพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายนักเรียน ซึ่งจะจัดจำนวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕-๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐  รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙-๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชชาลัย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยจัดเป็น ๔ ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานวิทย์ คณิต  ฐานภาษาไทย  ฐานสังคมฯ และฐานภาษาอังกฤษ   Read the rest of this entry »

ผู้ชม :188

มิ.ย. 21

ค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ปีการศึกษา 2560

แจ้งรายชื่อนักเรียน เบอร์เสื้อ นักเรียนเข้าค่าย “SPESAO  Genius  Camp 2017” ปีการศึกษา 2560

ผู้ชม :257

มิ.ย. 17

ประชุมสัมมนาแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา

นายสะอ้าน. ไพจิตจินดา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน  เปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมอบรม 112 คน วันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสตารินทร์ รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Read the rest of this entry »

ผู้ชม :129

Older posts «