นับถอยหลังสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

นับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2562

นับถอยหลังสอบ RT ปีการศึกษา 2562

ผู้ชม :154

นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

วันที่ 13 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น. นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 7 ราย เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ณ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน ภายในกลุ่มนิเทศฯดังนี้ 1 .กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 2. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบนิเทศการจัดการศึกษา  4.กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา  5. กลุ่มงานประกันคุณภาพการจัการศึกษา และ 6 กลุ่มงานเลขานุการคณtกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา( ก.ต.ป.น.)

********************* 

 # กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :66

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 1 /2563

วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee   เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการเดินทางไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมรับเป็นเจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปี 2563   พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศฯ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ เช่น การนิเทศโรงเรียน /เตรียมความพร้อมการสอบ O-NET  / สรุปโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกลุ่มนิเทศฯ  และเรื่องอื่นๆ ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :37

Happy New Year 2020

ผู้ชม :48

กลุ่มนิเทศฯ มอบของที่ระลึกและรับโอวาทจาก นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าพบ นายวินัย ชัยชนะ   รอง ผอ.สพป.สตูล เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563  ในโอกาสนี้ท่านรอง ผอ.สพป.สตูล ได้อวยพรและให้โอวาทแด่คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน พร้อมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป

******************************************************************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

******************************************************************************************************************

ผู้ชม :78

ร่วมมอบของที่ระลึกและรับโอวาทจาก นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าพบ นายกอเฉ็ม หมีนเหม    รอง ผอ.สพป.สตูล เพื่อมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี 2563 ในโอกาสนี้ท่านรอง ผอ.สพป.สตูล ได้มอบคำอวยพรและให้โอวาทสำหรับการทำงานในปี 2563 แด่เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติต่อไป

********************************************************************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

********************************************************************************************************************

 

 

ผู้ชม :64

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 6/2562

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การสรุปผลการนิเทศฯ , การเตรียมรายงานผลการสอบ O-NET,  การประเมินการอ่าน เขียนและคัดลายมือ,  ITA   เป็นต้น   ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  สพป.สตูล

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

 

 

ผู้ชม :100

อบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  สำนักงาน สพป.สตูล  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สนง.สพป.สตูล  มี นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้รับป้ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเมื่อปีที่แล้ว  โรงเรียนที่ได้รับป้ายแล้วแต่ยังไม่ต่อโครงการ และโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 โรงเรียน  โดย สพป.สตูล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถออกแบบการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการทดลองและการทำโครงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

 

ผู้ชม :27

รายงานผลการสอบประเมินการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

Image result for การอ่านการเขียน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการสอบประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และความสามารถในการฟัง  การพูด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  ครั้งที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยให้โรงเรียนดำเนินการสอบประเมินในวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่   ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  บัดนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้นำข้อมูลวิเคราะห์และรายผลการสอบประเมิน

คลิ๊กตรวจสอบผลการประเมิน

ผู้ชม :344

ประชุมเชิงปฎิบัติการ Phenomenon Based Learning

สำนักงาน สพป.สตูล โดยกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ Phenomenon Based Learning  ในวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21   โดยมี นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  รอง ผอ.สพป.สตูล  เป็นประธานเปิดการประชุม  ทั้งนี้มีครูสมัครเข้าร่วมอบรม จำนวน 317 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นำโดย ดร.โชติมา หนูพริก ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

*************************************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

 

 

 

ผู้ชม :65

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 5/2562

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.สตูล  จัดกิจกรรม Friday Coffee  เพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ของกลุ่มนิเทศฯ   และร่วมวางแผนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ  ของกลุ่มนิเทศฯ  เช่น การสรุปผลการนิเทศฯ    การจัดสอบ NT และ O-NET  การเก็บตัวชี้วัด ARS, KRS    เป็นต้น   ณ ศูนย์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  สพป.สตูล

*******************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :112

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จ.สตูล

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จังหวัดสตูล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

ผู้ชม :77