ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  2 – 4 ตุลาคม 2562

ผู้ชม :55

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการดำเนินกา  รงานศิลปหัตถกรรมฯ เพื่อวางแผนการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สตูล โดยมีกำหนดจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยหน่วยจัดการแข่งขัน 17 หน่วย ได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด สพป.สตูล จำนวน 16 เครือข่าย และเครือข่ายสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการเอกชนและสถานศึกษาสังกัดการเทศบาลเมืองสตูลกับเทศบาลตำบลคลองขุดที่จัดสอนระดับประถมศึกษาอีก 1 หน่วยการ โดย สพป.สตูล กำหนดสถานที่แข่งขันแต่ละกลุ่มสาระทั้งหมด 7 แห่ง คือ  1.โรงเรียนบ้านคลองขุด 2.โรงเรียนอนุบาลสตูล 3.โรงเรียนบ้านควน 4.โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 5.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6.โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ และ 7.โรงยิมเนเซียมสนามกีฬา รัชกิจประการ

ผู้ชม :48

วุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ  เพื่อให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล ๓  – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีนางวีณา  สุทธิพันธ์ ข้าราชการบำนาญเป็นวิทยากร  กำหนดจัดอบรมระหว่าง วันที่   ๖ – ๗   กันยายน  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด  

 

คลิ๊กรับวุฒิบัตรผลิตสื่อแจกลูกสะกดคำ

เอกสารประกอบการอบรม

ปกเอกสาร

บทที่ 1-10 หน้าคี่

บทที่ 1 -10 หน้าคู่

มานี มานะ บทที่ 11-14

 

ผู้ชม :111

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่

การประชุมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ2การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เกียรติบัตร

Continue reading

ผู้ชม :99

วุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรมหาดใหญาพาราไดส์  จ.สงขลา

 คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมไทยไม่ตรงวุฒิ

ผู้ชม :275

สมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ  เพื่อให้ครูผู้ระดับชั้นอนุบาล ๓  – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย โดยมีนางวีณา  สุทธิพันธ์ ข้าราชการบำนาญ กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่   ๖ – ๗   กันยายน  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด   

 

ปิดการลงทะเบียน

ผู้ชม :135

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธาน เปิดการประชุมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยมีครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยเข้ารับการอบรม จำนวน 237คน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาไทยเนื่องจากภาษาไทยในการสื่อสารสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อการใช้ภาษาไทยในการใช้ประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน ที่สามารถพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ สร้างสรรค์ ทันต่อสังคมในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย และให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การเลือกการใช้คำ เรียบเรียงความคิด ความรู้ และใช้ภาษาได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรคนเก่งนางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศึกษาภาค 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 นี้ ณ รร.หาดใหญ่พาราไดร์รีสอร์ท หาดใหญ่ จ.สงขลา สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

  Continue reading

ผู้ชม :488

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

นำเสนอการจัดการขยะ

นำเสนอการจัดการเรียนรู้ขยะ 5E

วุฒิบัตรการจัดการขยะ
Continue reading

ผู้ชม :249

เกียรติบัตรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้บทอาขยาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือประกอบการจัดการเรียนรู้บทอาขยาน  ในระหว่างวันที่  ๒ – ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

คลิ๊กรับเกียรติบัตรอาขยาน

ผู้ชม :164

สำรวจรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้สำรวจรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทย   ขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทย ภายในวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒

 

คลิ๊กแจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย

ผู้ชม :155

ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยปี ๒๕๖๒ จังหวัดชายแดนใต้

  ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ดำเนินการจัดงาน วันภาษาไทยปี ๒๕๖๒ จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้” และการอบรมครูแกนนำการสอนภาษาไทย  โดยมีวัตถุประสงค์

Image result for ภาษาไทย

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในระหว่างวันที่  ๒๘ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ปิดการลงทะเบียน

ผู้ชม :147

เกียรติบัตร/เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

Image result for กินรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในการสอนวรรณคดี  ให้สอดคล้องกับกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  โดยจัดประชุมระหว่างวันที่   ๖ – ๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล  อ.เมืองสตูล  จ.สตูล

วุฒิบัตรครูเข้าร่วมการฝึกอบรม

Powerpoint  ประกอบการฝึกอบรม

๑. PowerPoint ประกอบการอบรม ๑
๒. PowerPoint ประกอบการอบรม ๒
๓. PowerPoint คำพังเพย

สื่อครูดารกา   ต้นคลองจันทร์

๑. คนค้นคำ
๒. ตีความ…..ตามหาคู่
๓. ผันวรรณยุกต์อ่านสนุกทุกภาษา
๔. ร้อยกรอง คล้องใจ ชุดที่ 1
๕. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่2
๖. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่3
๗. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่4
๘. สนุกกับการเลือกคำ ชุดที่ 1
๙. สนุกกับการเลือกคำ ชุดที่ 2
๑๐. สระเสียงใส ๑
๑๑. สระเสียวใส ๒
๑๒. สระเสียงใส ๓
๑๓. สลับอักษร…สนุกชุดที่1
๑๓. สลับอักษร… สนุกชุดที่2
๑๔. สัตว์น้อย…..ร้อยกรอง 3
๑๕. อักษร…ซ่อนคำ
๑๖. อ่าน เขียน เล่น เย็น ใจ อ่าน เขียน ห นำ
๑๗. อ่านความ…ค้นคำ
๑๗. อ่านคำง่าย ๆ ที่ออกเสียง อะ แต่ไม่ประวิสรร
๑๘. อ่านออกเสียงอะ…แต่ไม่ประวิสรรขนีย์ 1

ผู้ชม :520