ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :254

ประมวลภาพกิจกรรม นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวมภาพกิจกรรม >> Continue reading

ผู้ชม :194

นิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สพป.สตูล  นำโดย นายกอเฉ็ม หมีนเหม  รอง ผอ.สพปสตูล พร้อมด้วยนายนภดล     ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทสก์ สพป.สตูล  นิเทศ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ณ โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่จัดเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน และอำนวยความสะดวกการให้ข้อมูลสำหรับการนิเทศในครั้งนี้

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

   Continue reading

ผู้ชม :88

Friday Coffee ครั้งที่ 10/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิ เช่น  รายงาน/สรุปผลการกำกับติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 , วางแผนการนิเทศการศึกษา 1-15 กค 63 , ปฏิทินการดำเนินการโครงการ , รูปแบบการรายงานโครงการ  , สรุปมาตรการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น Continue reading

ผู้ชม :17

สพป.สตูล ประชุม คกก.กำกับติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมี นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล เป็นผู้ดำเนินการประชุม  โดยมีประเด็นสำคัญหลายประเด็น อาทิเช่น การดำเนินการกำกับ ติดตาม ความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ COVID-19 , บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามคำสั่งฯ , แนวทางการจัดการเรียนรู้ในวันเปิดภาคเรียน  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.  Continue reading

ผู้ชม :43

ประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เพื่อขอความเห็นชอบรูปแบบเปิดเรียน ,  แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 , รายงานการนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในมูลนิธิชัยพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่เกาะ  เป็นต้น

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. Continue reading

ผู้ชม :30

Friday Coffee ครั้งที่ 9/2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ในหลายประเด็น อาทิเช่น รายงานผลการนิเทศ ระยะทดลองการเรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม  ผลการสำรวจระยะที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทางไกล   การวางแผนการนิเทศความพร้อม ฯลฯ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี. Continue reading

ผู้ชม :42

รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

ผู้ชม :77

แบบสำรวจความพร้อมนักเรียนของโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนวังไกลกังวล มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ผู้ชม :56

Friday Coffee ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน  และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

ผู้ชม :266

การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล   เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เพื่อประชุมหารือและแจ้งการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น  แผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 , ผลการนิเทศ ติดตาม สถานศึกษา ช่วง COVID-19 , ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 , แจ้งปฏิทินปฏบัติงานแนวทางการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) , บทบาท ก.ต.ป.น. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :204

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19 )

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล  มอบนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศึกษาทางไกล   ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ ได้รับทราบนโยบาย  บทบาทหน้าที่ และการดำเนินงานต่างๆของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

Continue reading

ผู้ชม :56

Friday Coffee ครั้งที่ 7/2563 ..ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สตูล    นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ร่วมประชุมวางแผนปฎบัติงานภายในกลุ่มนิเทศฯ และรายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงทดลองเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ในประเด็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข  ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19  ดำเนินไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี.

Continue reading

ผู้ชม :111