การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

นำเสนอการจัดการขยะ

นำเสนอการจัดการเรียนรู้ขยะ 5E

Continue reading

ผู้ชม :70

เกียรติบัตรประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้บทอาขยาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้บทอาขยานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือประกอบการจัดการเรียนรู้บทอาขยาน  ในระหว่างวันที่  ๒ – ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

คลิ๊กรับเกียรติบัตรอาขยาน

ผู้ชม :37

สำรวจรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทย

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้สำรวจรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทย   ขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ไม่จบวิชาเอกภาษาไทย ภายในวันที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒

 

คลิ๊กแจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทย

ผู้ชม :60

ขอเชิญร่วมงานวันภาษาไทยปี ๒๕๖๒ จังหวัดชายแดนใต้

  ด้วยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ดำเนินการจัดงาน วันภาษาไทยปี ๒๕๖๒ จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน “นวัตกรรมภาษาไทยชายแดนใต้” และการอบรมครูแกนนำการสอนภาษาไทย  โดยมีวัตถุประสงค์

Image result for ภาษาไทย

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในระหว่างวันที่  ๒๘ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี  จังหวัดปัตตานี

ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ปิดการลงทะเบียน

ผู้ชม :61

เกียรติบัตร/เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

Image result for กินรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในการสอนวรรณคดี  ให้สอดคล้องกับกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)  โดยจัดประชุมระหว่างวันที่   ๖ – ๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล  อ.เมืองสตูล  จ.สตูล

วุฒิบัตรครูเข้าร่วมการฝึกอบรม

Powerpoint  ประกอบการฝึกอบรม

๑. PowerPoint ประกอบการอบรม ๑
๒. PowerPoint ประกอบการอบรม ๒
๓. PowerPoint คำพังเพย

สื่อครูดารกา   ต้นคลองจันทร์

๑. คนค้นคำ
๒. ตีความ…..ตามหาคู่
๓. ผันวรรณยุกต์อ่านสนุกทุกภาษา
๔. ร้อยกรอง คล้องใจ ชุดที่ 1
๕. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่2
๖. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่3
๗. ร้อยกรอง…คล้องใจชุดที่4
๘. สนุกกับการเลือกคำ ชุดที่ 1
๙. สนุกกับการเลือกคำ ชุดที่ 2
๑๐. สระเสียงใส ๑
๑๑. สระเสียวใส ๒
๑๒. สระเสียงใส ๓
๑๓. สลับอักษร…สนุกชุดที่1
๑๓. สลับอักษร… สนุกชุดที่2
๑๔. สัตว์น้อย…..ร้อยกรอง 3
๑๕. อักษร…ซ่อนคำ
๑๖. อ่าน เขียน เล่น เย็น ใจ อ่าน เขียน ห นำ
๑๗. อ่านความ…ค้นคำ
๑๗. อ่านคำง่าย ๆ ที่ออกเสียง อะ แต่ไม่ประวิสรร
๑๘. อ่านออกเสียงอะ…แต่ไม่ประวิสรรขนีย์ 1

ผู้ชม :419

ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ป.๖

Image result for ภาษาไทย

สพป.สตูล ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวรรณคดี สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖  เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความเข้าใจในการสอนวรรณคดี  ให้สอดคล้องกับกับตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐)   โดยจัดประชุมระหว่างวันที่   ๖ – ๗   กรกฎาคม  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล  อ.เมืองสตูล  จ.สตูล ในการนี้ขอให้โรงเรียนแจ้งรายชื่อครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมอบรม

ปิดระบบ

ผู้ชม :363

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๒

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย  เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒  ระดับเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สพป.สตูล วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด

ผู้ชม :200

คัดเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image result for หนังสือพระเทพ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒  เพื่อดำเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดสรรให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน  ๓๕  โรงเรียน ๆ ละ  ๒,๒๘๕  บาท ให้โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรคัดเลือกหนังสือไม่เกินงบประมาณที่กำหนดให้  ได้ที่ www.nitessatun.net  หรือที่ลิงค์  http://gg.gg/e4thp   ภายในวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ปิดระบบ  สพป.สตูลจะคัดเลือกหนังสือให้   สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าระบบการคัดเลือกหนังสือครับ

ผู้ชม :138

ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๖๒

          

 สพป.สตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี  ๒๕๖๒  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย  และเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละเครือข่ายลงทะเบียนเข้ารับการแข่งขันได้จนถึงวันที่ ๑๑ มิุนายน  ๒๕๖๒ ปิดระบบการลงทะเบียน

 

ผู้ชม :148

สัปดาห์แห่งการนิเทศ

ผู้ชม :109

การประชุมนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานเปิดการประชุมนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการออกนิเทศความพร้อมเปิดภาครียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ให้แก่บุคลากรในสังกัด ตามคำสั่งทราบ โดยจะมีการออกนิเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2562 ในประเด็นต่างๆดังนี้ 

 1. ความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
 2. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ
 3. ความพร้อมด้านวิชาการ
 4. โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
 5. จุดเน้น องค์กร “สู่ความเป็นเลิศและนวัตกรรมทางการศึกษา 4.0”
 6. ความต้องการให้ สพป.สตูล สนับสนุน

ผู้ชม :222

โครงการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่  13 – 15 พฤษภาคม 2562  สพป.สตูล นำโดยนายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยนายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูลและบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดโครงการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2562  ณ  ครูดาล่องแก่ง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล   เพื่อร่วมจัดทำแผนนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการพิจารณาดังนี้

 1. รายงานภารกิจทุกกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและเมินผลการจัดการศึกษา
 2. นิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562
 3. การจัดแผนการนิเทศ ปีการศึกษา 2562
 4. นิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา
 5. นิเทศโรงเรียนพื้นที่เกาะ
 6. นิเทศโรงเรียนโดยศูนย์เครือข่าย
 7. นิเทศโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ O-NET ต่ำ
 8. การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
 9. การบริหารโครงการกลุ่มนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

สำหรับการนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบไปด้วยประเด็นดังนี้ คือ

 1. การพัฒนาระบบประกันภายใน
 2. การยกระดับคุณภาพ
 3. การอ่านออก เขียนได้
 4. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
 5. แนวคิด/จุดเน้น ผอ.สพป.สตูล
ผู้ชม :476