สิงหาคม 2022 archive

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6

>>ดาวน์โหลดที่นี่<< ผู้ชม :229

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-ป.3

>> ดาวน์โหลดที่นี่<< >>ดาวน์โหลดที่นี …

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การนิเทศโดยการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.6

>> ดาวน์โหลดที่นี่<< ผู้ชม :204

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา

>>ดาวน์โหลดคลิกที่นี่<<   ผู้ชม :142

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30 -31 สิงหาคม 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป …

Continue reading

Continue reading

วุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RT)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดทำโค …

Continue reading

ประชุมชี้แจงการเห็นชอบกรอบหลักสูตรสถานศึกษา ฐานสมรรถนะของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

วันที่ 16 สิงหาคม 2565  เวลา 15.00 น.  นายนภดล ยิ่งยงสก …

Continue reading

ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน (ออนไลน์)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  เป …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

             วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 (13.30 น.) นา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา  09.00 น.  นายนภดล ยิ่งยงสก …

Continue reading

Continue reading

วุฒิบัตรการสอนในห้องเรียนรวม

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนิ …

Continue reading

การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ตอนที่ ๑ การอ่านนั้นสำคัญอย่างไร ตอนที่ ๒ อ่านเรื่องให้ …

Continue reading