5 สิงหาคม 2022 archive

ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลสตูลจั …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 (08.30 น.) นายนภดล ยิ่งยงสกุ …

Continue reading