2 สิงหาคม 2022 archive

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI)

  วันที่ 2 สิงหาคม 2565  นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ …

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจแนวทางการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2565 นางสาวศุภวัลย์ ช …

Continue reading

ประชุมคณะทำงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

Continue reading

ประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลาเขต ๑ สงขลา เขต ๒ และสงขลา เขต ๓

นายอับดลรอหมาน ปะดูกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล ประเมินคุณภ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  นายป …

Continue reading

Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 (09.00 น.) นายประหยัด สุขขี ผอ.สพ …

Continue reading

Continue reading